• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

(pro užívání portálu www.vaberg.cz při účasti na elektronických aukcích)

I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Předmět úpravy:

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují pravidla užívání internetového portálu www.vaberg.cz a účast jednotlivých Účastníků na online aukcích (dále jen e-aukce) nemovitostí či věcí movitých, příp. jiných penězi ocenitelných hodnot (např. pohledávek). Při výkonu e-aukce se nevztahuje úprava veřejných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, ale řídí se přiměřeně ustanovením § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cílem e-aukce je výběr nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva (např. smlouva o postoupení pohledávky) - tzv. realizační smlouvy, kdy jediným kritériem výběru je výše nabízené ceny, při splnění dalších podmínek stanovených vyhlašovatelem e-aukce. Účastník
  e-aukce se tak nestává vlastníkem předmětu e-aukce ke dni udělení příklepu, ale až k okamžiku účinků převodu práva dle obecně závazných právních předpisů.
 2. E-aukcí na portálu www.vaberg.cz se může zúčastnit fyzická osoba, která je zletilá
  a způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, přičemž současně splňuje podmínky pro nabývání předmětu e-aukce plynoucí z obecně závazných předpisů.
 3. Podmínkou účasti v e-aukci je registrace Účastníka dle instrukcí uvedených v pokynech organizátora a zřízení uživatelského účtu. Každý Účastník může mít zřízen pouze jeden účet.

2. Výklad některých pojmů:

 1. Internetový portál  www.vaberg.cz je internetová aplikace, prostřednictvím níž zde vyhlašovatelé prostřednictvím organizátora e-aukce provádějí e-aukce a Účastníkům, kteří jsou registrováni v souladu s těmito podmínkami, umožňuje těchto e-aukcí se zúčastnit a dražit předměty e-aukce. Na internetovém portálu jsou dále zveřejněny zejména informace o způsobu jeho fungování, postupu při registraci, registrační formuláře, Všeobecné obchodní podmínky, jakož i informace o vyhlášených či připravovaných e-aukcích, informace o průběhu jednotlivých e-aukcí a v případě skončení o výši nejvyššího podání, jakož i další údaje.
 2. Provozovatel internetového portálu www.vaberg.cz, který je zároveň organizátorem e-aukce, zajišťuje chod systému e-aukcí, je obchodní společnost VABERG spol. s r.o.
 3. Předmětem e-aukce se rozumí nemovité či věci movité, příp. jiné penězi ocenitelné hodnoty (např. pohledávky).
 4. Vyhlašovatelem je majitel předmětu e-aukce, případně jiná osoba oprávněná nakládat
  s předmětem e-aukce dle zvláštního zákona (např. insolvenční správce). Podmínkou prodeje přes e-aukci je uzavření Smlouvy mezi Vyhlašovatelem a Organizátorem. Vyhlašovatel je oprávněn dát kdykoliv pokyn k upuštění od e-aukce za podmínek, uvedených ve smlouvě. V takovém případě je Účastníkům jimi zaplacená aukční jistota vrácena organizátorem.
 5. Účastníkem e-aukce je osoba, která splňuje podmínky stanovené vyhlašovatelem e-aukce po úhradě aukční jistoty a se zaregistruje na portálu www.vaberg.cz
 6. Aukční jistota je částkou, která je určena pro konkrétní e-aukci v e-vyhlášce, jejíž úhrada je podmínkou připuštění k účasti v e-aukci. Tato částka je zároveň zálohou na doplacení ceny dosažené vydražením předmětu e-aukce a slouží zároveň jako záloha na smluvní pokutu za porušení povinnosti doplatit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené e-vyhláškou nebo neuzavření realizační smlouvy mezi vyhlašovatelem a vítězem e-aukce ve stanoveném termínu.
 7. E-vyhláška specifikuje popis předmětu e-aukce, označení vyhlašovatele, organizátora, stanovení aukční jistoty, výše nejnižšího podání, výši příhozu (podání), datum a čas zahájení a ukončení e-aukce, lhůtu k doplacení ceny dosažené v e-aukci, lhůtu k uzavření tzv. realizační smlouvy, lhůtu k předání předmětu e-aukce, popř. další informace stanovené vyhlašovatelem e-aukce.
 8. Příhoz (podání) je právním úkonem účastníka e-aukce v rámci probíhající e-aukce, kterým účastník e-aukce činí příhoz nejméně ve výši stanovené organizátorem
  v e-vyhlášce. O aktuální výši podání v průběhu e-aukce jsou účastníci e-aukce průběžně informováni prostřednictvím elektronické pošty.
 9. Vítěz e-aukce je Učastník, který v e-aukci v době určení organizátorem e-aukce učinil nejvyšší podání.

II.
REGISTRACE ÚČASTNÍKA

 1. Zájemce o účast na e-aukci se registruje na portálu www.vaberg.cz, a to tak, že vyplní Registraci Účastníka. Organizátor e-aukce provede schválení zájemce a zajistí mu možnost přístupu do autorizované části portálu na základě přístupových údajů (Přihlašovací jméno a Heslo) uvedených zájemcem při registraci. Pokud jsou přístupové údaje zájemce nefunkční i po dvou dnech, má se za to, že byl organizátorem z jistého důvodu zájemci přístup do autorizované části portálu odepřen. Zájemce se zavazuje, že byl seznámen s přístupovým heslem  určeným  organizátorem e-aukce výlučně a jedině pro jeho osobu s tím, že zároveň se zavazuje přístupové heslo určené mu organizátorem e-aukce neposkytovat třetím osobám a chránit jej před jakýmkoli zpřístupněním
  či zneužitím třetích osob. Účastník e-aukce bere na vědomí, že v případě, že zpřístupní přístupové heslo třetím osobám, a to byť i z nedbalosti, nemůže se z tohoto důvodu domáhat neplatnosti e-aukce vůči organizátoru a provozovateli e-aukce.
 2. Pro povolení účasti v konkrétní e-aukci je Účastník e-aukce, který má přístup do autorizované části portálu www.vaberg.cz, povinen uhradit aukční jistotu nejpozději do data uvedeného v e-vyhlášce a na účet uvedený v e-vyhlášce a to vše pro danou individuálně určenou e-aukci. Uhrazením aukční jistoty se rozumí její připsání na účet uvedený ve-vyhlášce. Po složení aukční jistoty organizátor zpřístupní Účastníkovi účast v e-aukci a zpřístupní mu i elektronickou aukční síň, kde e-aukce bude probíhat.
 3. Účastník je povinen organizátora a provozovatele e-aukce informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři a to neprodleně poté, kdy k takové změně došlo. Účastník však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, uvádět nepravdivé nebo zavádějící údaje. Uživatelské jméno a heslo přidělené organizátorem
  a provozovatelem e- aukce nelze po registraci účastníka změnit. V případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti
  je organizátor a provozovatel e-aukce oprávněn vyzvat účastníka k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je provozovatel oprávněn uživatelský účet Účastníka zablokovat. Pokud účastník svou povinnost plynoucí z ustanovení těchto VOP nesplní, je toto porušení organizátorem a provozovatelem e-aukce považováno za hrubé porušení těchto VOP a je organizátor e-aukce je oprávněn účet účastníka e-aukce zablokovat a uplatňovat po účastníku e-aukce z jím poskytnuté aukční jistoty smluvní pokutu ve výši aukční jistoty.

III.
E-AUKCE

 1. E-aukci zveřejňuje organizátor e-aukce na portálu  www.vaberg.cz. E-aukce probíhá v předem vymezeném času, v rámci kterého jsou účastníci e-aukce oprávněni činit podání (příhozy). Vymezený časový úsek stanovený organizátorem e-aukce je vždy uveden
  e-vyhlášce. E-aukci provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu e-aukce činí organizátor. Veškeré časové vymezení e-aukce se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál www.vaberg.cz a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ).
 2. Účastníci mohou činit podání (příhozy) v e-aukci od okamžiku zahájení e-aukce a to až do skončení e-aukce, s tím, že termín skončení e-aukce  je stanoven v e-vyhlášce. Účastníci jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Účastníci nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený v e-vyhlášce nebo na www.vaberg.cz obecně stanoveným příhozem, v opačném případě k němu nebude
  v e-aukci přihlíženo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do systému e-aukce a tímto systémem zaznamenáno. Účastníkovi, jehož podání bylo přeneseno a zaznamenáno později, je tato skutečnost oznámena hlášením „Učiňte nové podání“, přičemž k tomuto jeho původnímu podání nebude přihlíženo.
 3. Pokud v posledních dvou minutách, pokud není e-vyhláškou stanoveno jinak, před stanoveným okamžikem ukončení e-aukce bylo učiněno podání, má se za to, že účastníci stále činí podání a okamžik ukončení e-aukce se posouvá o dvě minuty od okamžiku učinění posledního podání. To platí analogicky v případě dalších podání učiněných kterýmkoli z účastníků. Pokud od posledního učiněného podání uplyne dvě minuty a současně uplynul okamžik skončení e-aukce uvedený v e-vyhlášce, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že účastníci již nečiní další podání a e-aukce uplynutím dvou minut od posledního podání končí. Časový limit každé e-aukce je rovněž uveden v aukční síni, přičemž aktuální časový limit zbývající do ukončení e-aukce je odpočítáván.
 4. Poté, co je e-aukce ukončena, organizátor prostřednictvím emailu oznámí účastníkovi, který učinil nejvyšší podání v e-aukci, že se stává vítězem e-aukce. Systém e-aukcí neumožňuje, aby více Účastníků učinilo stejné nejvyšší podání.
 5. Aukční jistota bude neúspěšným účastníkům e-aukce vrácena po skončení e-aukce převodem na jejich bankovní účet uvedeným účastníkem e-aukce v registračním formuláři.
 6. Po skončení e-aukce bude vítěz organizátorem e-aukce vyzván k doplacení ceny dosažené v e-aukci v termínu shodném s termínem uvedeným v e-vyhlášce. Neuhradí-li vítěz cenu dosaženou v e-aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi e-aukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro úhradu ceny dosažené
  v e-aukci. Organizátor e-aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení aukční jistoty za organizátorem e-aukce oproti pohledávce organizátora e-aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty za nedoplacení ceny dosažené vydražením ve stanoveném termínu. Neuhrazením ceny dosažené v e-aukci vítěz e-aukce zároveň  ztrácí právo na uzavření realizační smlouvy, na jejímž základě by bylo na vítěze převedeno vlastnické právo k předmětu e-aukce. V případě, že vítěz uhradí cenu dosaženou v e-aukci řádně a včas, bude organizátorem e-aukce vyrozuměn o této skutečnosti a současně bude vyzván k dostavení se k uzavření realizační smlouvy ve stanoveném termínu. V případě, že vítěz neuzavře s vyhlašovatelem e-aukce realizační smlouvu ve stanoveném termínu, ztrácí právo na uzavření realizační smlouvy a je povinen uhradit organizátorovi e-aukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro uzavření realizační smlouvy. Organizátor e-aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení aukční jistoty za organizátorem e-aukce oproti pohledávce organizátora e-aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty za neuzavření realizační smlouvy ve stanoveném termínu. Rozdíl mezi cenou dosaženou vydražením, kterou vítěz uhradil řádně a včas, a aukční jistotou bude vítězi zaslán na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána.
 7. Vítěz e-aukce se stává vlastníkem předmětu e-aukce s příslušenstvím přináležejícím k předmětu e-aukce ke dni uzavření realizační smlouvy, případně k jinému okamžiku stanovenému pro převod práva zákonem. Aukční jistota se započítává na cenu určenou nejvyšším podáním. Vítěz bere na vědomí, že pokud nedojde k uzavření realizační smlouvy z důvodů na straně vyhlašovatele, stalo se tak nezávisle na vůli organizátora
  e-aukce, a je tedy oprávněn domáhat se případné náhrady škody pouze a jedině po vyhlašovateli e-aukce.
 8. E-vyhláška může stanovit podmínky provedení e-aukce odchylné od ustanovení těchto VOP. V takovém případě mají před VOP přednost ustanovení obsažená v e-vyhlášce
  ke konkrétní e-aukci.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor e-aukce negarantuje rychlost připojení jednotlivých Účastníků a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači Účastníka a jeho promítnutí do konkrétní e-aukce. Organizátor zároveň neodpovídá Účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.vaberg.cz anebo internetových stránek.
 2. Podáním žádosti o registraci uděluje účastník e-aukce organizátorovi a provozovateli
  e–aukce  jakožto správci osobních údajů souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací do e-aukce. Osobními údaji pro účely užívání portálu www.vaberg.cz se rozumí zejména jméno a příjmení účastníka e-aukce, jeho rodné číslo a datum narození, adresa jeho trvalého bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které uživatel sdělí organizátorovi v rámci užívání portálu. Osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány zejména za účelem správy a provozu e-aukcí na portálu www.vaberg.cz, umožnění účasti Účastníka v e-aukcích a úkonům s tím souvisejícím a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně či jinými prostředky. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s provozovatelem. Účastník e-aukce má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým provozovateli, má též právo na jejich opravu. Účastník e-aukce je oprávněn požádat provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. Účastník e-aukce uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat. Účastník podáním žádosti o registraci uděluje souhlas k zasílání obchodních nabídek organizátora e-aukce prostřednictvím textových zpráv SMS a e-mailu.
 3. Organizátor a provozovatel e-aukce je oprávněn odstoupit od Registrace účastníka, popř. pozastavit účet účastníka e-aukce, který podstatným způsobem porušil tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy s výkonem e-aukce souvisejících anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno portálu www.vaberg.cz a jeho provozovatele, případně u kterého má provozovatel důvodné podezření, že má takový účastník v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.
 4. Účastník e-aukce má právo vypovědět Registraci nejdříve po 30 dnech od skončení poslední transakce, které se účastnil, za podmínky, že vyrovnal vůči provozovateli, organizátorovi a vyhlašovateli všechny své peněžité závazky. Výpověď musí být doručena provozovateli výlučně v písemné podobě na adresu provozovatele.
 5. Účastník e-aukce se zavazuje zachovávat důvěrnost veškerých informací, které mu budou provozovatelem poskytnuty v rámci účasti v e-aukci (tj. zejména jakékoliv údaje o předmětu e-aukce, vyjma informace, která je nebo se stane běžně dostupnou jinak, nežli v důsledku jejího neoprávněného prozrazení účastníkem, nebo v rozsahu, ve kterém je účastník povinen informaci poskytnout podle obecně závazných právních předpisů), a zavazuje se uchovávat poskytnuté informace v tajnosti a nezpřístupnit je třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici. Účastník prohlašuje, že bere na vědomí, že informace, které mu budou v průběhu e-aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje a zavazuje se zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pokud Účastník poruší kteroukoli povinnost sjednanou v tomto odstavci, je povinen uhradit organizátorovi smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a dále pak škody vzniklé poskytovateli vyplývající z povinností provozovatele, včetně nákladů na e-aukci. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele požadovat náhradu dalších škod vzniklých provozovateli e-aukce škody, porušení povinnosti účastníka e-aukce a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
 6. Účastník bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Účastníka orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Účastník se v e-aukci dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení, nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.
 7. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.vaberg.cz, a to v případě, že to bude nezbytné v důsledku změn programového vybavení organizátora, jehož prostřednictvím e-aukce probíhají, či v důsledku změny právní úpravy či v důsledku výkladu právních předpisů prováděného orgány moci soudní. Účinnosti nabývají nové VOP dnem jejich zveřejnění na portálu www.vaberg.cz, nestanoví-li provozovatel termín pozdější. Na již probíhající e-aukce bude použito dosavadní znění VOP.
 8. Tyto VOP, jakož i vztahy, které upravují, se řídí českým právem.