• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

O společnosti

jednani.jpg

Společnost VABERG spol. s r. o. byla do obchodního rejstříku zapsána dne 25. září 1991. Mimo své obchodní aktivity se již v roce 1999 aktivně účastnila legislativního procesu při zrodu a přijetí zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a posléze pak byla i iniciátorem a spoluzakladatelem České asociace dražebníků.

VABERG spol. s r. o., je jedním z prvních subjektů, kterému byla po souhlasném stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj udělena koncesovaná živnost dražebníka, v rámci které může vykonávat dobrovolné dražby a přímo tak realizovat přechod vlastnických práv na nové osoby - vydražitele. Vaberg spol. s r. o. je certifikovaným dražebníkem České asociace dražebníků a jeden z jednatelů a společníků společnosti je zakladatel a současný prezident České asociace dražebníků.

Mimo výkon dražební činnosti VABERG spol. s r. o. organizuje pro správce konkurzních podstat, insolvenční správce, likvidátory či jiné fyzické a právnické osoby i výběrová řízení na zpeněžování movitého a nemovitého majetku.

Při své činnosti přistupuje společnost VABERG spol. s r. o. k problémům klienta profesionálně, komplexně, individuálně a diskrétně tak, aby splnění zadání navrhovatele bylo dosaženo co nejrychleji, při vynaložení přiměřených finančních prostředků. Společnost ve své dražební činnosti spolupracuje i se znalci a odhadci věcí movitých i nemovitých a advokátní kanceláří.

Při kalkulaci nákladů dražeb, výběrových řízení a stanovení výše odměny vychází naše společnost především z výsledků jednání s navrhovatelem, po důkladné analýze všech aspektů působících na předmět zpeněžení.

V případě, že se rozhodnete využít služeb společnosti VABERG spol. s r. o. rádi odpovíme na Vaše dotazy a nabídneme termín osobní schůzky.

scan0056.jpg
scan0057.jpg
scan0058.jpg

Rozdíly mezi dražbou a výběrovým řízením (e-aukcí)

Veřejné dražby jsou upraveny zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, kdy dražba je dle tohoto zákona veřejným jednáním, kterým přechází vlastnické, či jiné právo k předmětu dražby na vydražitele. Dražba je organizována na návrh navrhovatele, kterým může být vlastník, či osoba oprávněná s předmětem dražby disponovat jako např. insolvenční správce, likvidátor, notář apod.

Dle osoby navrhovatele Zákon o veřejných dražbách rozlišuje, zda jde o dražbu dobrovolnou anebo nedobrovolnou, kdy pohledávka věřitele vůči povinnému je věřiteli přiznána soudem vykonavatelným rozhodnutím nebo jiným, zákonem stanoveným způsobem.

Společnost VABERG sro. se v rámci své činnosti zaměřuje především na výkon dražby dobrovolné a výběrovými řízeními (obálkovou metodou, e-aukcí), neboť při výkonu nedobrovolné dražby je tento způsob zpeněžení často ohrožen obstrukcemi povinného, na úkor jeho věřitele což celý proces zpeněžování neúměrně prodlužuje a  prodražuje na úkor navrhovatele.

  • Dobrovolná dražba: je organizována na základě Smlouvy o provedení dražby dobrovolné mezi navrhovatelem a dražebníkem a Dražební vyhlášky, kdy základní rozsah těchto smluvních ujednání je obligatorně stanoven zákonem č. 26/200 Sb. o veřejných dražbách
    a může být po dohodě mezi smluvními stranami rozšířen o další ujednání.      
  • Nedobrovolná dražba: je organizována na základě Smlouvy o provedení dražby nedobrovolné mezi navrhovatelem a dražebníkem a Dražební vyhlášky, kdy základní rozsah těchto smluvních ujednání je obligatorně stanoven zákonem č. 26/200 Sb. o veřejných dražbách a může být po dohodě se smluvními stranami rozšířen o další ujednání. Navrhovatelem je osoba (věřitel, zástavní věřitel), která má soudem nebo jiným zákonem stanoveným způsobem přiznanou pohledávku.

Mezi další a dnes velmi oblíbené způsoby zpeněžení patří Výběrová řízení (dále jen VŘ) mezi která patří:

  • Výběrové řízení obálkovou metodou: je prováděna dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., na základě Smlouvy o provedení VŘ a mezi vyhlašovatelem VŘ a organizátorem VŘ, která vymezuje podmínky provedení VŘ a podmínky účasti zájemců o účast ve VŘ. Vlastnické právo k předmětu zpeněžení je převedeno na základně Kupní smlouvu mezi vyhlašovatelem VŘ a vítězem VŘ.        
  • E-aukce: je prováděna dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kdy aukční jednání provádí organizátor e-aukce na základě Smlouvy o provedení e-aukce s vyhlašovatelem aukce, ve smyslu organizátorem zveřejněného aukčního řádu a Aukční vyhlášky elektronickou cestou. Vlastnické právo k předmětu dražby je převedeno na základně Kupní smlouvu mezi vyhlašovatelem e-aukce a vítězem e-aukce.