• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Palné zbraně

Pořadové číslo
96
Dokončeno
Ano
Předmět
Palné zbraně
Zveřejněno
13. 11. 2013 000 10:51
Začátek dražby
13. 11. 2013 000 10:51
Místo konání dražby
20.11.2013 v 11.00 hod.Bořivojova 108, Praha 3
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
13.11.2013 v 10.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
JUDr. Šindelář - notář
Popis
Předmětem dražby je soubor movitého majetku – palné zbraně a to: 1. revolver, Taurus 94,r.22LR,vč.OC38290 2. kulovnice opakovací, Německo, r.7mm RM,vč.MAG-49108 (koroze všech kovových částí, znečištěn vývrt) 3. broková hlaveň, IŽ27EM, r. 12/70, v.č.984512 (znečištěný vývrt, otěr broků) 4. malorážka opakovací,Norinco,JW21, r. 22LR, vč.951448 (koroze úchytu poutka pro řemen) 5. brokovnice samonabíjecí, FN , r. 12/65, v.č.53206 (poškozená pažba) 6. brokovnice samonabíjecí, ČZ, 241, r. 16/65, v.č.3467 (zničený vývrt) 7. pistole samonabíjecí,Beretta,34,r.9mm Br.,vč.19872 (2x zásobník, plastový kufřík) 8. kulovnice opakovací.Brno,ZG47, r. 8x57JS, vč.14737 (řemen, stav odpovídá stáří, znečištěn vývrt hlavně, nylonové pouzdro 9. kulovnice jednoranná, ČZ,ZBK110,r. 222 Rem.,vč.010772 10. broková kozlice USSR, IŽ-27EM-1C, r. 12/70, vč.9845123 (povrchová koroze hl.svazku) 11. broková kozlice Browning 425, r. 12/12, v.č. 447534753NT (světlovodná muška) 12. kulobroková kozlice,Brno,ZH104, r. 12/7x 57R, v.č.405235013244 (koroze kovových částí, znečištěný vývrt 13. brokovnice - jednuška, Rizzini, r. 16/70, v.č.19421 14. broková kozlice, Rizzini, S780Trap, r. 12/70, v.č.16755 (koroze závěru, vydutá spodní hlaveň, cca v polovině hlavně, nylonové pouzdro Dasta) 15. broková hlaveň, Brno ZH101, r. 12/70, v.č. 109446 16. pistole samonabíjecí Uh.Brod, vzor75, r.9mm,Luger,v.č. J8078
Nejnižší podání
78 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Dražební jistota
20 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Dražby dobrovolné) vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb. č. D 16/13 1. Dražebník: společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3, IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236 2. Navrhovatel a vlastník: JUDr. Jiří Šindelář, notář v Příbrami, se sídlem Příbram II, Dlouhá 141, PSČ 261 01, IČ: 43899269, CZ6507061792, pověřený soudní komisař k provedení úkonů v řízení o dědictví, vedeném Okresním soudem v Příbrami, č.j. 25 D 70/2008, po zemřelém Zdeňku Veselém, nar. 21. března 1984, posledně pobytem Dobříš, Na Ligruse 1440, okres Příbram. 3. Místo, datum a čas zahájení dražby: dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3, 1. patro, dne 20.11.2013 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách 4. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených: Předmětem dražby je soubor movitého majetku – palné zbraně a to: 1. revolver, Taurus 94,r.22LR,vč.OC38290 2. kulovnice opakovací, Německo, r.7mm RM,vč.MAG-49108 (koroze všech kovových částí, znečištěn vývrt) 3. broková hlaveň, IŽ27EM, r. 12/70, v.č.984512 (znečištěný vývrt, otěr broků) 4. malorážka opakovací,Norinco,JW21, r. 22LR, vč.951448 (koroze úchytu poutka pro řemen) 5. brokovnice samonabíjecí, FN , r. 12/65, v.č.53206 (poškozená pažba) 6. brokovnice samonabíjecí, ČZ, 241, r. 16/65, v.č.3467 (zničený vývrt) 7. pistole samonabíjecí,Beretta,34,r.9mm Br.,vč.19872 (2x zásobník, plastový kufřík) 8. kulovnice opakovací.Brno,ZG47, r. 8x57JS, vč.14737 (řemen, stav odpovídá stáří, znečištěn vývrt hlavně, nylonové pouzdro 9. kulovnice jednoranná, ČZ,ZBK110,r. 222 Rem.,vč.010772 10. broková kozlice USSR, IŽ-27EM-1C, r. 12/70, vč.9845123 (povrchová koroze hl.svazku) 11. broková kozlice Browning 425, r. 12/12, v.č. 447534753NT (světlovodná muška) 12. kulobroková kozlice,Brno,ZH104, r. 12/7x 57R, v.č.405235013244 (koroze kovových částí, znečištěný vývrt 13. brokovnice - jednuška, Rizzini, r. 16/70, v.č.19421 14. broková kozlice, Rizzini, S780Trap, r. 12/70, v.č.16755 (koroze závěru, vydutá spodní hlaveň, cca v polovině hlavně, nylonové pouzdro Dasta) 15. broková hlaveň, Brno ZH101, r. 12/70, v.č. 109446 16. pistole samonabíjecí Uh.Brod, vzor75, r.9mm,Luger,v.č. J8078 S předmětem dražby nejsou dle dostupných informací spojeny závazky. Odhadnutá cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem ze dne 4. 5. 2013, znalce Josefa Petráně, se sídlem Příbram, Koperníkova 502, v celkové výši 78.147,-Kč. 5. Nejnižší podání: 78.000,-Kč 6. Minimální příhoz: 2.000,- Kč 7. Dražební jistota: 20. 000,- Kč Dražební jistota ve výši 20.000,-Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby, a to: a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s., variabilní symbol D1613 b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do jejího zahájení c) poštovní poukázkou V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti, či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak. 8. Způsob úhrady ceny: Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100, variabilní symbol D1613,vedený u Komerční banky a.s. 9. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením: Do 15 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou. 10. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby: prohlídka se uskuteční dne 13.11.2013 v 10.00 hod. Sraz zájemců o prohlídku je v místě uložení zbraní, před objektem Policie České republiky, Příbram, Žežická 498. Vzhledem k povaze objektu a předmětu dražby je pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby. Upozornění: 1. Účastníci prohlídky se prokáží před prohlídkou dokladem totožnosti a platnými doklady ve smyslu znění zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění. 2. Dražby se nesmí účastnit osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby (k okamžiku příklepu licitátora) došlo k porušení ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění. 3. Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo předložením originálů nebo ověřených opisů listin, na základě kterých předkupní právo vzniklo, a to do zahájení dražby. 11. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli: Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu. 12. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách. V Praze dne 23.10.2013 ......................................….. ............................................ Ing. Petr Lonk JUDr. Jiří Šindelář za VABERG spol. s r.o. soudní komisař dražebník navrhovatel
Zobrazit více