• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Rodinný dům v obci Veletov u Kolína

Pořadové číslo
91
Dokončeno
Ano
Předmět
Rodinný dům v obci Veletov u Kolína
Zveřejněno
18. 3. 2013 000 16:19
Začátek dražby
18. 3. 2013 000 16:19
Místo konání dražby
12.6.2013 v 11.00 hod.Bořivojova 108, Praha 3
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
16.5.2013 v 15.00 hod a
4.6.2013 v 15.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
JUDr. Mixová, insolvenční správce
Popis
Rodinný dům je situován v katastrálním území a obci Veletov, v jejím centru, v blízkosti kostela. Veletov je vzdálen cca 9 km Východně od Kolína. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Dům je řadový krajní, zděný, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupravenou půdou, se sedlovou střechou, postavený na jednoduchém půdorysu ve tvaru obdélníka. Vstup do domu je ze dvora do chodby, vlevo jsou dvě místnosti a vpravo od chodby je průchozí místnost (pravděpodobně kuchyně), za kterou je další místnost. Žádné vybavení, ani zařízení v domě není dům je několik let neobývaný. Sklep je přístupný vně domu, jedná se o jeden prostor s klenbovým stropem a pouze do sklepa je přívod vody z vodovodního řadu.
Stáří rodinného domu není známo, pravděpodobně byl postaven na počátku minulého století, dům je několik let neobývaný, jeho stavebně technický stav je špatný.
K rodinnému domu patří součásti a příslušenství (vedlejší stavby, venkovní úpravy), které jsou součástí ceny rodinného domu. Jedná se o rozbořenou stodolu a oplocení, jiné venkovní úpravy na pozemku nejsou.
Dále jsou na pozemku 2 studny, ale vzhledem k tomu, že v domě není žádné vybavení, nebylo možné zjistit, zda slouží svému účelu, proto nejsou v ocenění zohledněny. Rodinný dům je napojený na rozvod elektřiny a veřejný vodovod. Kanalizace v obci není, je zde však možnost napojení na rozvod zemního plynu (přípojka k domu není).
Pozemek je částečně oplocen, jeho výměra celkově je 3 003 m2
Nejnižší podání
390 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Dražební jistota
100 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Dražby dobrovolné)
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
č: D 08/13


1. Dražebník:
Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

2. Navrhovatel:
JUDr. Dagmar Mixová, insolvenční správce, se sídlem Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem ustanovená na zákl. usnesení Krajského soudu v Praze, č.j.: KSPH 36 INS 16320/2011/B-3 ze dne 21.5.2012, insolvenčním správcem dlužníka: Ing. Lubomír Šanc, nar. 17. 3. 1962, bytem Háninská 345, 280 00 Kolín

3. Vlastník:
Ing. Lubomír Šanc a Ing. Milena Šancová, bytem Háninská 345, 280 00 Kolín

4. Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3,
1. patro, dne 12.6.2013 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách

5. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 103, obec i kat. území: Veletov. Jedná se o následující nemovitosti:

Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 68 1488 zast. plocha a nádv.
72/1 1414 zahrada zem. půd. fond
72/2 101 zahrada zem. půd. fond

Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele
Veletov č.p. 7 bydlení St. 68
Popis předmětu dražby:
Rodinný dům je situován v katastrálním území a obci Veletov, v jejím centru, v blízkosti kostela. Veletov je vzdálen cca 9 km Východně od Kolína. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Dům je řadový krajní, zděný, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupravenou půdou, se sedlovou střechou, postavený na jednoduchém půdorysu ve tvaru obdélníka. Vstup do domu je ze dvora do chodby, vlevo jsou dvě místnosti a vpravo od chodby je průchozí místnost (pravděpodobně kuchyně), za kterou je další místnost. Žádné vybavení, ani zařízení v domě není dům je několik let neobývaný. Sklep je přístupný vně domu, jedná se o jeden prostor s klenbovým stropem a pouze do sklepa je přívod vody z vodovodního řadu.
Stáří rodinného domu není známo, pravděpodobně byl postaven na počátku minulého století, dům je několik let neobývaný, jeho stavebně technický stav je špatný.
K rodinnému domu patří součásti a příslušenství (vedlejší stavby, venkovní úpravy), které jsou součástí ceny rodinného domu. Jedná se o rozbořenou stodolu a oplocení, jiné venkovní úpravy na pozemku nejsou.
Dále jsou na pozemku 2 studny, ale vzhledem k tomu, že v domě není žádné vybavení, nebylo možné zjistit, zda slouží svému účelu, proto nejsou v ocenění zohledněny. Rodinný dům je napojený na rozvod elektřiny a veřejný vodovod. Kanalizace v obci není, je zde však možnost napojení na rozvod zemního plynu (přípojka k domu není).
Pozemek je částečně oplocen, jeho výměra celkově je 3 003 m2

S předmětem dražby jsou spojena tato omezení vlastnického práva, které v souladu
s § 285 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k .
• Ing. Gustav Poslušný, parcely St. 68, 72/1, 72/2 V-3907/2009-204
Rozárka 694/26, Brno, stavba: Veletov č.p. 7
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. zákoníku ze dne 5.8.2009.
• Zapsáno do soupisu konkurzní podstaty
dlužník Ing. Lubomír Šanc stavba: Veletov č.p. 7 parcely St. 68, 72/1, 72/2 Z-12419/2012-204 Oznámení o zapsání do soupisu konkurzní podstaty ze dne 3.9.2012.

6. Odhadnutá cena předmětu dražby: Tržní cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem č. 75-11/13 ze dne 23.2.2013 znalce Ing. Hany Kleplové, Ruská 124/504, 100 00 Praha 10 s tím, že obvyklá cena oceňovaného majetku byla stanovena ve výši 700.000,- Kč.

7. Nejnižší podání:
390.000,-Kč

8. Minimální příhoz:
20.000,- Kč

9. Dražební jistota:
100.000,- Kč
Dražební jistota ve výši 100 000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol: 0813
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.
10. Způsob úhrady ceny:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,
variabilní symbol: 0813, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.
11. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
Do 30 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
a) první prohlídka se uskuteční dne 16.5.2013 ve 15.00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 4.6.2013 ve 15.00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
14. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
V Praze dne 30.4.2013


…………………………… ........……………….....………..
Ing. Petr Lonk JUDr. Dagmar Mixová
jednatel společnosti VABERG s.r.o. insolvenční správce
dražebník navrhovatel
Zobrazit více