• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Soubor nemovitostí v centru Chebu

Pořadové číslo
89
Dokončeno
Ano
Předmět
Soubor nemovitostí v centru Chebu
Zveřejněno
5. 3. 2013 000 11:47
Začátek dražby
5. 3. 2013 000 11:47
Místo konání dražby
18.9.2013 v 11.00 hod.Bořivojova 108, Praha 3
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
3.9.2013 ve 17.00 hod. a
4.9.2013 v 9.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
Insolvenční správce JUDr. Dagmar Mixová
Popis
Předmět dražby je situován v centru města Cheb, mezi Kasárním náměstím a řekou Ohří, vjezd k nemovitosti je z ulice Kamenná. Hlavním objektem je provozní budova s byty, která je postavená na půdorysu ve tvaru písmene L. Budova je nepodsklepená se třemi nadzemními podlažími (v části), jinak je budova přízemní s obytným podkrovím. Od srpna roku 2006 se prováděla postupná modernizace a rekonstrukce celého objektu, která nebyla dokončena. Budova je postavena na pozemku č. parcely 534/2, pozemek č. parcely 534/4 (společný dvůr) je oplocen, nachází se na severní straně budovy.
Budova je nepodsklepená, zděná a je postavená na půdorysu ve tvaru písmene L, kde delší (levá) část je rovnoběžná s řekou a je určena převážně k podnikání. Tato část je převážně přízemní, se stavebně upraveným podkrovím v části půdního prostoru
a mansardovou střechou a pravá (na levou kolmá) část má dvě nadzemní podkroví
a plochou střechu, která je tvořena pochozí terasou, přístupnou z půdy.
Budova má tři vstupy, všechny v levé části. 1. vstup (při pohledu na dům zleva) zpřístupňuje dosud nedokončené přízemí v části a dokončené podkroví nad podstatnou částí levé části budovy, kde je umístěna vzorkovna a kancelář - jedná se o jeden prostor. Z druhého vstupu je přístupná dílna v přízemí a ze třetího vstupu jsou po schodišti přístupné bytové jednotky, které jsou v celé menší kolmé části a i v části levé.
V přízemí jsou dvě převážně zrekonstruované bytové jednotky (eventuelně před dokončením), po schodišti je přístupná jednotka v pravé části budovy, která je před rekonstrukcí a jeden pokoj je poškozen zatékáním z terasy umístěné nad ním, a dále je po schodišti (v mezipatře) umístěna v levé části budovy jednotka v rekonstrukci.
Od srpna roku 2006 se provádí postupná modernizace a rekonstrukce celého objektu, která nebyla dokončena. V jejím rámci byla provedena nová střešní krytina a klempířské prvky, osazena plastová okna a z převážné části byla provedena nová fasáda a ústřední vytápění v levé části.
Nejnižší podání
2 200 000 Kč
Minimální příhoz
30 000 Kč
Dražební jistota
200 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Dražby dobrovolné)
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
č: D 12/13


1. Dražebník:
Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

2. Navrhovatel:
JUDr. Dagmar Mixová, insolvenční správce, se sídlem Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem ustanovená na zákl. usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j.: KSPL 54 INS 22480/2011/A-21 ze dne 16.2.2012, insolvenčním správcem dlužnice, Petry Škabradové, Palič 17, 350 02 Lipová

3. Vlastník:
Petra Škabradová, Palič 17, 350 02 Lipová

4. Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3,
1. patro, dne 18.9.2013 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách

5. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 4394, obec i kat. území: Cheb. Jedná se o následující nemovitosti:

Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 534/2 427 zast. plocha a nádv.
St. 534/4 157 zast. plocha a nádv. společný dvůr

Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele
Cheb, č.p. 2271 obč. vybav. St. 534/2Popis předmětu dražby:
Předmět dražby je situován v centru města Cheb, mezi Kasárním náměstím a řekou Ohří, vjezd k nemovitosti je z ulice Kamenná. Hlavním objektem je provozní budova s byty, která je postavená na půdorysu ve tvaru písmene L. Budova je nepodsklepená se třemi nadzemními podlažími (v části), jinak je budova přízemní s obytným podkrovím. Od srpna roku 2006 se prováděla postupná modernizace a rekonstrukce celého objektu, která nebyla dokončena. Budova je postavena na pozemku č. parcely 534/2, pozemek č. parcely 534/4 (společný dvůr) je oplocen, nachází se na severní straně budovy.
Budova je nepodsklepená, zděná a je postavená na půdorysu ve tvaru písmene L, kde delší (levá) část je rovnoběžná s řekou a je určena převážně k podnikání. Tato část je převážně přízemní, se stavebně upraveným podkrovím v části půdního prostoru
a mansardovou střechou a pravá (na levou kolmá) část má dvě nadzemní podkroví
a plochou střechu, která je tvořena pochozí terasou, přístupnou z půdy.
Budova má tři vstupy, všechny v levé části. 1. vstup (při pohledu na dům zleva) zpřístupňuje dosud nedokončené přízemí v části a dokončené podkroví nad podstatnou částí levé části budovy, kde je umístěna vzorkovna a kancelář - jedná se o jeden prostor. Z druhého vstupu je přístupná dílna v přízemí a ze třetího vstupu jsou po schodišti přístupné bytové jednotky, které jsou v celé menší kolmé části a i v části levé.
V přízemí jsou dvě převážně zrekonstruované bytové jednotky (eventuelně před dokončením), po schodišti je přístupná jednotka v pravé části budovy, která je před rekonstrukcí a jeden pokoj je poškozen zatékáním z terasy umístěné nad ním, a dále je po schodišti (v mezipatře) umístěna v levé části budovy jednotka v rekonstrukci.
Od srpna roku 2006 se provádí postupná modernizace a rekonstrukce celého objektu, která nebyla dokončena. V jejím rámci byla provedena nová střešní krytina a klempířské prvky, osazena plastová okna a z převážné části byla provedena nová fasáda a ústřední vytápění v levé části.

S předmětem dražby jsou spojena tato omezení vlastnického práva, které v souladu
s § 285 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnosti k .
• Zástavní právo smluvní
Hypoteční banka, a.s., stavba: Cheb, č.p. 2271 V-4930/2008-402
Radlická 333/150, Praha 5, parcely St. 534/2, 534/4
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. zákoníku ze dne 2.9.2008.
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
Finanční úřad v Chebu, stavba: Cheb, č.p. 2271 Z-14998/2011-402
Hálkova 2484/32, Cheb parcely St. 534/2, 534/4
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva FÚ v Chebu č.j. 109197/2011/123922403428 ze dne 20.10.2011.
• Nařízení exekuce Škabradová Petra, Palič 17, 350 02 Lipová Z-1375/2012-402
Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Chebu 23EXE-12949/2011-12 ze dne 18.11.2011
• Exekuční příkaz k prodeji nem. Škabradová Petra, Palič 17, 350 02 Lipová stavba: Cheb, č.p. 2271
parcely St. 534/2, 534/4 Z-10577/2012-402
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Soudní exekutor Mgr. David Koncz 074 EX-17794/2011-
018 ze dne 18.07.2012.

• Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva
stavba: Cheb, č.p. 2271
parcely St. 534/2, 534/4 Z-1694/2012-402
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti k prodeji nemovitosti
Soudní exekutor Mgr. David Koncz 074 EX-17794/2011-012 ze dne 25.01.2012.

6. Odhadnutá cena předmětu dražby: Tržní cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem č. 768-28/13 ze dne 19.6.2013 znalce Ing. Hany Kleplové, Ruská 124/504, 100 00 Praha 10 s tím, že obvyklá cena oceňovaného majetku byla stanovena ve výši 3.500.000,- Kč.

7. Nejnižší podání:
2.200.000,-Kč

8. Minimální příhoz:
30.000,- Kč

9. Dražební jistota:
200.000,- Kč
Dražební jistota ve výši 200 000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol: 1213
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.
10. Způsob úhrady ceny:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,
variabilní symbol: 1213, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.
11. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
Do 30 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
a) první prohlídka se uskuteční dne 3.9.2013 ve 17:00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 4.9.2013 ve 9:00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
14. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
V Praze dne 4.7.2013


…………………………… ........……………….....………..
Ing. Petr Lonk JUDr. Dagmar Mixová
jednatel společnosti VABERG s.r.o. insolvenční správce
dražebník navrhovatel
Zobrazit více