• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Rodinný dům v Roudnici u Hradce Králové

Pořadové číslo
88
Dokončeno
Ano
Předmět
Rodinný dům v Roudnici u Hradce Králové
Zveřejněno
5. 3. 2013 000 10:49
Začátek dražby
5. 3. 2013 000 10:49
Místo konání dražby
3.4.2013 v 11.00 hod.Bořivojova 108, Praha 3
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
7.3.2013 v 15.00 hod. a
26.3.2013 v 15.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
Insolvenční správce JUDr. Šárka Vesková
Popis
LV 131: Rodinný dům č.p. 133 s pozemky parc. č. 418 a parc. č. 419 se nachází v obci Roudnice, okres Hradec Králové. Jedná se o samostatně stojící zděný dům se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V domě se nacházejí dvě bytové jednotky. Objekt prošel několika rekonstrukcemi v letech 1998 až 2005. Byly provedeny nové podlahové konstrukce, včetně nášlapných vrstev, byla vyměněna původní okna za nová plastová, rekonstruováno bylo vytápění, osazen byl nový kotel, nové rozvody vodoinstalace, kanalizace, vnitřní obklady. Dále byla provedena úplná rekonstrukce střechy a fasády. V prvním nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 2+1
a pracovna s kanceláří. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 4+1. V suterénu domu se nachází sklepní prostory a kotelna. Do rodinného domu je zavedena elektřina světelná i motorová, dům je napojen na vodovod a kanalizaci Do domu není zaveden plyn, ale HUP je zřízen na hranici pozemku. Pozemky p.č. 418 a p.č. 419 tvoří jeden celek o celkové rozloze 1 880 m2.
Za domem č.p. 133 se nachází zděná stodola, která má jedno nadzemní podlaží a sedlový krov. Stodola slouží ke skladování a je v ní zřízeno jedno parkovací stání pro osobní automobil.
LV 324: Pozemek p.č. 270 se nachází v obci Puchlovice, okres Hradec Králové, v severovýchodní části katastrálního území. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce v ploše trvalých travních porostů.
Nejnižší podání
2 100 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Dražební jistota
200 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Dražby dobrovolné)
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
č: D 04/13

1. Dražebník:
Společnost VABERG spol. s r. o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

2. Navrhovatel:
JUDr. Šárka Vesková, insolvenční správce se sídlem Palackého 359, 500 03 Hradec Králové, ustanovená na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 42 INS 5658/2012-A-7/celk. 3, ze dne 23.3.2012 insolvenčním správcem dlužníka
JUDr. Rostislav Víšek, IČ: 66212626, Roudnice 133, 503 27 Roudnice

3. Vlastník:
JUDr. Rostislav Víšek, Roudnice 133, 503 27 Roudnice

4. Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3,
1. patro, dne 20.3.2013 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách

5. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 131, okres Hradec Králové, obec a kat. území: Roudnice
a LV 324, okres Hradec Králové, obec a kat. území: Puchlovice. Jedná se o následující nemovitosti:

LV 131, Roudnice
Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
418 1000 zast. plocha a nádvoří
419 880 zahrada zem půd. fond.

Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele
Roudnice, č.p. 133 rod. dům 418

LV 324, Puchlovice
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
270 1850 trvalý travní porost zem. půdní fond

Popis předmětu dražby:
LV 131: Rodinný dům č.p. 133 s pozemky parc. č. 418 a parc. č. 419 se nachází v obci Roudnice, okres Hradec Králové. Jedná se o samostatně stojící zděný dům se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V domě se nacházejí dvě bytové jednotky. Objekt prošel několika rekonstrukcemi v letech 1998 až 2005. Byly provedeny nové podlahové konstrukce, včetně nášlapných vrstev, byla vyměněna původní okna za nová plastová, rekonstruováno bylo vytápění, osazen byl nový kotel, nové rozvody vodoinstalace, kanalizace, vnitřní obklady. Dále byla provedena úplná rekonstrukce střechy a fasády. V prvním nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 2+1
a pracovna s kanceláří. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 4+1. V suterénu domu se nachází sklepní prostory a kotelna. Do rodinného domu je zavedena elektřina světelná i motorová, dům je napojen na vodovod a kanalizaci Do domu není zaveden plyn, ale HUP je zřízen na hranici pozemku. Pozemky p.č. 418 a p.č. 419 tvoří jeden celek o celkové rozloze 1 880 m2.
Za domem č.p. 133 se nachází zděná stodola, která má jedno nadzemní podlaží a sedlový krov. Stodola slouží ke skladování a je v ní zřízeno jedno parkovací stání pro osobní automobil.
LV 324: Pozemek p.č. 270 se nachází v obci Puchlovice, okres Hradec Králové, v severovýchodní části katastrálního území. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce v ploše trvalých travních porostů.

S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky a omezení vlastnického práva, které v souladu s § 285 a 299 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:
Omezení vlastnického práva – LV 131
Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnosti k
• Zástavní právo smluvní Stavba: Roudnice, č.p. 133
UniCredit Bank Czech Republic Parcely: 418, 419 V-933/2011-602
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 8.2.2011
• Zástavní právo smluvní Stavba: Roudnice, č.p. 133
Hana Kolářová Parcely: 418, 419 V-10286/2011-602
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 19.12.2011
• Zástavní právo smluvní Stavba: Roudnice, č.p. 133
Radek Kolář Parcely: 418, 419 V-10287/2011-602
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 19.12.2011
• Prohlášení konkursu podle ins. zákona JUDr. Rostislav Víšek Z-4837/2012-602
Usnesení ins. soudu č.j. KSHK 42 INS 5658/2012-A-7/celk. 3, ze dne 23.3.2012

Omezení vlastnického práva – LV 324
Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnosti k
• Prohlášení konkursu podle ins. zákona JUDr. Rostislav Víšek Z-4837/2012-602
Usnesení ins. soudu č.j. KSHK 42 INS 5658/2012-A-7/celk. 3, ze dne 23.3.2012

Výše uvedená omezení vlastnického práva v souladu s §§ 285 a 299 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou

6. Odhadnutá cena předmětu dražby: Tržní cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem č. 6819/09/01/13 ze dne 22.1.2013 znalce Ing. Rudolfa Jungera, Terezy Novákové 1304, 570 01 Litomyšl s tím, že obvyklá cena předmětu dražby byla stanovena v celkové výši 2 419 500,- Kč.

7. Nejnižší podání:
2 100 000,-Kč

8. Minimální příhoz:
20 000,- Kč

9. Dražební jistota:
200 000,- Kč
Dražební jistota ve výši 200 000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol: 0413
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.

10. Způsob úhrady ceny:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,
variabilní symbol: 0413, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.

11. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
Do 45 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.

12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
a) první prohlídka se uskuteční dne 26.2.2013 v 15.00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 12.3.2013 v 15.00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.

13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
14. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
V Praze dne 5.2.2012…………………………… ........……………….....………..
Ing. Petr Lonk JUDr. Šárka Vesková
jednatel společnosti VABERG s.r.o. insolvenční správce
dražebník navrhovatel
Zobrazit více