• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Rybník

Pořadové číslo
85
Dokončeno
Ano
Předmět
Rybník
Zveřejněno
4. 1. 2013 000 17:22
Začátek dražby
4. 1. 2013 000 17:22
Místo konání dražby
Bořivojova 108, Praha 36.2.2013 v 11.00 hod.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
první prohlídka se uskuteční dne 9.1.2013 v 15.00 hod.
druhá prohlídka se uskuteční dne 24.1.2013 v 15.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
ZÁVESKÁ A SPOL., v.o.s., insolvenční správce
Popis
předmětem dražby je nemovitost - rybník, zapsaný na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, okres: CZ0209 Praha-východ, obec: 538582 Ondřejov, kat. území: 770612 Třemblat a to: pozemek parc. č. 1321 o rozloze 4388 m2. Jedná se o lesní rybník vhodný k využití pro rekreační účely nebo pro chov ryb, při silnici Mnichovice-Ondřejov poblíž obce Hrusice. Jde o vyhledávané rekreační území. Po zpevněné hrázi rybníka vede lesní komunikace. Hrázná zařízení vyžadují rekonstrukci. Hloubka ke koruně hráze je cca 3,50m
Nejnižší podání
430 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Dražební jistota
50 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(dražby dobrovolné)
vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb.
č. D 02/13
1. Dražebník:
společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

2. Navrhovatel a vlastník:
ZÁVESKÁ A SPOL., v.o.s., IČ: 26468514, se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav a sídlem pobočky advokátní kanceláře na adrese Praha 5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod evid. č. 3826, insolvenční správce dlužníka, Ing. Mgr. Josef Petzold, ThBc., nar. 17.08.1971, bytem Mrač 374 E, PSČ 257 21, vlastník


3. Místo, datum a čas zahájení dražby:
dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3,
1. patro, dne 6.2.2013 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle
§ 23 zák. o veřejných dražbách

4. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
předmětem dražby je nemovitost zapsaná na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, okres: CZ0209 Praha-východ, obec: 538582 Ondřejov, kat. území: 770612 Třemblat a to:
Pozemky
parc. č. Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
1321 4388 vodní plocha rybník


Jedná se o lesní rybník vhodný k využití pro rekreační účely nebo pro chov ryb, při
silnici Mnichovice-Ondřejov poblíž obce Hrusice. Jde o vyhledávané rekreační území.
Po zpevněné hrázi rybníka vede lesní komunikace. Hrázná zařízení vyžadují
rekonstrukci. Hloubka ke koruně hráze je cca 3,50m

S předmětem dražby jsou spojena tato omezení vlastnického práva, které zpeněžením předmětu dražby zaniknou:
Omezení vlastnického práva, jiná práva
Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnosti k
• Nařízení exekuce
Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad v Benešově na základě listin: Okresní
soud v Benešově Nc-3454/2002-8,
Petzold Josef Mgr., Mrač č.evid.Z-2090/2003- 209
RČ/IČ: 710817/0828

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Parcela: 1321 Z-21227/2005-209
Listina: Exekuční příkaz EÚ Č. Krumlov 125 EX-84/2005-110 ze dne 7.11.2005
Z-21227/2005-209
• Nařízení exekuce
Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Benešov na základě listin: Okresní soud v Benešově 7 Nc-3962/2005-13,
Petzold Josef Mgr., Mrač č.evid.Z-22704/2005- 209
374, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
RČ/IČ: 710817/0828
• Nařízení exekuce
Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Benešov na základě listin: Okresní soud v Benešově 7 Nc-3963/2005-12,
Petzold Josef Mgr., Mrač č.evid.Z-22705/2005- 209
374, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
RČ/IČ: 710817/0828
• Nařízení exekuce
Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Benešov na základě listin: Okresní soud v Benešově 7 Nc-3200/2007-7,
Petzold Josef Mgr., Mrač č.evid.Z-5485/2007- 209
374, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
RČ/IČ: 710817/0828
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Parcela: 1321 Z-5335/2007-209
Listina: Exekuční příkaz EÚ Praha 7, čj. 063 EX-541/2007-38, ze dne 2.3.2007
Z-5335/2007-209
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Parcela: 1321 Z-13077/2007-209
Listina: Exekuční příkaz EÚ Praha 6, č.j. 025 EX-4010/2005-20, ze dne 1.6.2007
Z-13077/2007-209
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Parcela: 1321 Z-12970/2007-209
Listina: Exekuční příkaz EÚ Praha 6, č.j. 025 Ex-4009/2005-31 ze dne 1.6.2007
Z-12970/2007-209
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst.
1 insolvenčního zákona
Petzold Josef Mgr., Mrač č. evid. Z-8535/2009-210
374, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
RČ/IČO: 710817/0828
Listina: Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu (§245, §405 odst. 2
z.č.182/2006 Sb.) č.j. KSPH 55 INS 316/2008-A-41 ze dne 06.08.2008.;
uloženo na prac. Praha-západ Z-8535/2009-210
• Zapsáno do soupisu majetkové
podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.) Parcela: 1321 Z-8250/2009-209

Listina: Ohlášení insolvenčního správce o zápisu nem. do soupisu majet.
podst.(§224z.č.182/2006 Sb) ze dne 01.04.2009. Z-8250/2009-209

5. Odhadnutá cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem č. 185/12-6813, soudního znalce Ing. Jan Skyva, Buzulucká 3, 160 00 Praha 6, ze dne 6.11.2012 a obvyklá (tržní) cena byla stanovena na 430.000,- Kč.

6. Nejnižší podání:
430 000,-Kč

7. Minimální příhoz:
20 000,- Kč

8. Dražební jistota:
50 000,- Kč
Dražební jistota ve výši 50 000,-Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby, a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol 0213
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.
9. Způsob úhrady ceny:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100
vedený u Komerční banky a.s.
10. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
Do 45 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
11. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
a) první prohlídka se uskuteční dne 9.1.2013 v 15.00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 24.1.2013 v 15.00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
12. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
13. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.

V Praze dne 7.12.2012

…………………………… ........……………….....………..
Ing. Petr Lonk JUDr. Hana Záveská
jednatel společnosti VABERG s.r.o. správce konkurzní podstaty
dražebník navrhovatel
Zobrazit více