• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Byt 1+1, 45,88 m2, Slévačská 902/11, Praha 9 - družsevní podíl

Pořadové číslo
81
Dokončeno
Ano
Předmět
Byt 1+1, 45,88 m2, Slévačská 902/11, Praha 9 - družsevní podíl
Zveřejněno
13. 11. 2012 000 15:10
Začátek dražby
13. 11. 2012 000 15:10
Místo konání dražby
13. 12. 2012 v 10.00 hodSlévačská 902/11, Praha 9 - Lehovec
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
a) první prohlídka se uskuteční dne 19. 11. 2012 v 16.00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 29. 11. 2012 v 9.00 hod.
c) třetí prohlídka se uskuteční dne 10. 12. 2012 v 16.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
Bytové družstvo Lehovec 902
Popis
Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 90, právo užívání společných prostor domu č.p. 902, ulice Slévačská 11, Praha 9 a parcely č. 2653, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín. Vydražitel, jako člen Bytového družstva Lehovec 902, je oprávněn v budoucnu, v souladu s obecně platnými právními předpisy převést vydražený předmět dražby (byt č. 90 a příslušný podíl na společných prostorách domu a pozemku) do svého osobního vlastnictví
Nejnižší podání
890 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Dražební jistota
100 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Dražby dobrovolné)
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.

č: D 22/12

1. Dražebník:
společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3, IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236, tel.: 222 734 369, fax: 222 716 516, e-mail: vaberg@vaberg.cz, www.vaberg.cz
2. Navrhovatel a vlastník předmětu dražby:
Bytové družstvo Lehovec 902, se sídlem Slévačská 902/11, IČO : 26190052, zapsáno u MS v Praze, oddíl Dr., vložka 4912 zastoupený: Karel Huser, předseda představenstva a Květoslava Nespěšná, místopředseda představenstva

3. Místo, datum a čas zahájení dražby:
dražba se uskuteční v sídle Bytového družstva Lehovec 902, Slévačská 902/11, Praha 9, dne 13. 12. 2012 v 10.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách
4. Předmět dražby a popis předmětu dražby:
Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 90, právo užívání společných prostor domu č.p. 902, ulice Slévačská 11, Praha 9 a parcely č. 2653, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín. Vydražitel, jako člen Bytového družstva Lehovec 902, je oprávněn v budoucnu, v souladu s obecně platnými právními předpisy převést vydražený předmět dražby (byt č. 90 a příslušný podíl na společných prostorách domu a pozemku) do svého osobního vlastnictví.
Byt č. 90, o velikosti 1+1, první kategorie, ve zvýšeném přízemí uvedeného domu, se sestává z kuchyně o podlahové ploše 4,06 m2, pokoje o podlahové ploše 23,34 m2, předsíně o podlahové ploše 6,60 m2, prostoru o podlahové ploše 3,28 m2 pro koupelnu a WC (v bytě není osazeno jádro), lodžie o podlahové ploše 6,6 m2, přičemž příslušenství bytu tvoří sklep o podlahové ploše 2,0 m2, který se nachází ve společných prostorách domu. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 45,88 m2.
Bytový dům se nachází v klidné zóně Hloubětína, poblíž stanic metra Hloubětín a Rajská zahrada, zastávky tramvají i autobusů MHD jsou rovněž v dosahu pěší chůze. Dům je po rekonstrukci, je zateplený, je osazen plastovými okny, všechny byty mají prostornou, zasklenou lodžii. V místě je základní škola i školka, zdravotnické zařízení, kompletní síť obchodů a služeb.
Náklady spojené s užíváním bytu. Pro vydražitele, člena bytového družstva jsou měsíční náklady následující: příspěvek do fondu oprav a správní poplatky ve výši 1 038,- Kč a záloha na služby ve výši 2220,- Kč (za jednu bydlící osobu) se splatností vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
Navrhovatel prohlašuje, že jako vlastník uvedené nemovitosti je oprávněn k zadání dražby a dále prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou věcná břemena, závazky či jiné právní vady, s výjimkou úvěru, který Bytovému družstvu Lehovec 902 poskytla ČSOB, a.s. Úvěr je splácen z příspěvků členů družstva do fondu oprav a vydražitele nijak finančně nezatíží. (nad rámec nákladů uvedených výše). Dále navrhovatel prohlašuje, že na jeho majetek není zahájeno exekuční, insolvenční řízení, či jiné řízení které by postihovalo jeho majetek.
Navrhovatel upozorňuje účastníky dražby, že v souladu se stanovami Bytového družstva Lehovec 902, se členem družstva může stát jen fyzická osoba starší 18 let, která má státní občanství ČR
6. Odhadnutá cena předmětu dražby:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalkyně Ing. Hana Kleplová, se sídlem Ruská 124/504, 101 00 Praha 10 provedla tržní ocenění předmětu dražby a posudkem č. 736-55/12 stanovila tržní cenu na částku ve výši 980 000,- Kč.
7. Nejnižší podání:
890 000,- Kč
8. Minimální příhoz:
20 000,- Kč
9. Dražební jistota:
100.000,- Kč
Dražební jistota ve výši 100.000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol 2212
b) v hotovosti na adrese dražebníka, popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka) V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, v případě platby v hotovosti či složenkou, je to okamžik převzetí hotovosti. Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.

10. Způsob úhrady ceny:
cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100
vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka
11. Lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením:
do 45 dnů od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou
12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
a) první prohlídka se uskuteční dne 19. 11. 2012 v 16.00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 29. 11. 2012 v 9.00 hod.
c) třetí prohlídka se uskuteční dne 10. 12. 2012 v 16.00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech, před budovou č. p. 902, ulice Slévačská 11, Praha 9
13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením
po podpisu předávacího protokolu
14. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
V Praze dne 6. 11. 2012

.................................................... ...........................................................
Ing. Petr Lonk Karel Huser
jednatel společnosti předseda představenstva
VABERG spol. s r.o. Květoslava Nespěšná
(dražebník) místopředseda představenstva
(navrhovatel)
Zobrazit více