• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Rodinný dům v Bohosticích u Příbrami

Pořadové číslo
80
Dokončeno
Ano
Předmět
Rodinný dům v Bohosticích u Příbrami
Zveřejněno
11. 11. 2012 000 16:05
Začátek dražby
11. 11. 2012 000 16:05
Místo konání dražby
12.12.2012 v 11.00 hod.Bořivojova 108, Praha 3
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
9.11.2012 v 15.00 hod.
a 23.11.2012 v 15.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
JUDr. Jiří Šindelář, notář v Příbrami, se sídlem Příbram II, Dlouhá 141, PSČ 261 01
Popis
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům č.p. 85 na pozemcích o celkové rozloze 748 m2. Rodinný dům se vystavěl v 50 letech, z části podsklepený, jednopodlažní s půdním prostorem, s obvodovým cihelným zdivem, rovnými stropy, sedlovou střechou s krytinou taškovou, vápennými omítkami, s keramickými podlahami, s lokálním uhelným vytápěním, splachovacím záchodem a bleskosvodem, v zastavěné části obce s vedlejší stavbou, kolnou, venkovními úpravami bez vlivu na cenu obvyklou nemovitosti (oplocení, vrata a vrátka, zpevněné plochy, přípojka vody, kanalizace), pozemky a porosty, Dům je napojen na obecní síť vody a kanalizaci. V podzemí domu se nachází sklepy, v 1. nadzemí chodba, kuchyně, dva obytné pokoje, spíž, koupelna, splachovací záchod.
Nejnižší podání
590 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Dražební jistota
100 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Dražby dobrovolné)
vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb.
č. D 18/12

1. Dražebník:
společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

2. Navrhovatel a vlastník:
JUDr. Jiří Šindelář, notář v Příbrami, se sídlem Příbram II, Dlouhá 141, PSČ 261 01, IČ: 43899269, CZ6507061792, pověřený ve smyslu Usnesení Okresního soudu v Příbrami č.j. 25 D 880/2003-282, ze dne 19.4.2010, s vyznačením právní moci 17.8.2010, výkonem soudního komisaře k provedení úkonů v řízení o dědictví po zemřelém vlastníku, pí. Marii Dudkové nar. 22.1.1938, posledně bytem Bohostice 85, okr. Příbram

3. Místo, datum a čas zahájení dražby:
dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3,
1. patro, dne 12.12.2012 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách

4. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný na LV č. 251, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, okres: CZ020B Příbram, obec: 564559 Bohostice, kat. území: 606260 Bohostice a to:

Pozemky
parc.č. Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 85 361 zastavěná plocha a nádvoří
455/5 387 zahrada zemědělský půdní fond

Stavby
Číslo budovy způsob využití na parcele
Bohostice č.p.85 bydlení St. 85

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům z dobou výstavby z 50 let, z části podsklepený, jednopodlažní s půdním prostorem, s obvodovým cihelným zdivem, rovnými stropy, sedlovou střechou s krytinou taškovou, vápennými omítkami, s keramickými podlahami, s lokálním uhelným vytápěním, splachovacím záchodem a bleskosvodem, v zastavěné části obce s vedlejší stavbou, kolnou, venkovními úpravami bez vlivu na cenu obvyklou nemovitosti (oplocení, vrata a vrátka, zpevněné plochy, přípojka vody, kanalizace), pozemky a porosty, Dům je napojen na obecní síť vody a kanalizaci. V podzemí domu se nachází sklepy, v 1. nadzemí chodba, kuchyně, dva obytné pokoje, spíž, koupelna, splachovací záchod.


S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky:
Omezení dispozičních práv
CSP A.S. pob. Příbram, 3.10.94, 580 000,- Kč s přísl.
NA BLV, PRO CHADRABU BOHUMILA /670417/1364/ A MIROSLAVU /626213/0798/
Stavba: Bohostice, č.p. 85 Z-5175/2002-211
Parcela: St.85 Z-5175/2002-211
Parcela: 455/5 Z-5175/2002-211
Listina: Smlouva V2 2333/19 POLVZ: 86/1994 Z-1100086/1994-211

Dle usnesení Okresního soud v Příbrami, č.j. 25 D 880/2003-282 ze dne 19.4.2010
pohledávky, které nebudou při likvidaci uspokojeny zaniknou. V souladu s § 175v,
zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění (občanský soudní řád) zaniknou proti dědicům
neuspokojené pohledávky věřitelů a jejich zajištění pravomocným skončením likvidace. Po pravomocném skončení likvidace tedy rovněž dojde k výmazu omezení uvedeného dispozičního práva, a to bez ohledu na to, zda bude věřitel – Česká spořitelna a.s. v rámci likvidace dědictví finančně uspokojena, byť jen z části, nebo nebude uspokojena vůbec.


Odhadnutá cena předmětu dražby:
Tržní cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem vypracovaným ke dni 14.9.2012 znalcem Ladislavem Řehořkem, se sídlem Drkolnovská 219, 261 05 Příbram V, pod číslem znaleckého posudku č. 5575/2012, ze dne 14.9.2012 s tím, že obvyklá cena předmětu dražby byla stanovena ve výši 650 000,- Kč.
5. Nejnižší podání:
590 000,-Kč

6. Minimální příhoz:
20 000,- Kč

7. Dražební jistota:
100 000,- Kč
Dražební jistota ve výši 100 000,-Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby, a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol 1812
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.
8. Způsob úhrady ceny:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100
vedený u Komerční banky a.s.
9. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
Do 45 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
10. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
a) první prohlídka se uskuteční dne 9.11.2012 v 15.00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 23.11.2012 v 15.00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
11. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
12. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
V Praze dne 22.10.2012


......................................….. ............................................
Ing. Petr Lonk JUDr. Jiří Šindelář
za VABERG spol. s r.o. soudní komisař
dražebník navrhovatel
Zobrazit více