• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Budovy, pozemky a zpevněné plochy na Praze 4, Michle, Ohradní 65

Pořadové číslo
100
Dokončeno
Ano
Předmět
Budovy, pozemky a zpevněné plochy na Praze 4, Michle, Ohradní 65
Zveřejněno
7. 11. 2012 000 13:48
Začátek dražby
7. 11. 2012 000 13:48
Místo konání dražby
24.9.2014 v 11.00 hod.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
Podle dohody se zájemcem
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou - opakovanou
Navrhovatel
Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci
Popis
Jedná se o areál, který je umístěn v Praze 4, městské části Michle, v Ohradní ulici č.p. 65 sestávající se z

1. administrativní budovy - objekt B,
2. objektu bývalé tiskárny - objekt A,
3. spojovacího krčku - objekt C,
4. spojovací chodby a vstupu - objekt D,
5. kompresorovny - objekt F,
6. bývalé chladící věže - objekt E
7. pozemků a venkovních úprav
Nejnižší podání
55 000 000 Kč
Minimální příhoz
200 000 Kč
Dražební jistota
4 000 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Dražby dobrovolné - opakované)
vyhotovené dle § 20 a 25 zák. č. 26/2000 Sb.
č: DD 08/1/14

1. Dražebník:
Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

2. Navrhovatel:
Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, 140 00 Praha 4, IČ: 44269595, zastoupený likvidátorem Prof. Ing. Zdeňkem Častorálem, DrSc., Praha 4, Rytířova 812.

3. Vlastník:
Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, 140 00
Praha 4, IČ: 44269595

4. Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3,
1. patro, dne 24.9.2014 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách

5. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Předmětem dražby je soubor nemovitostí v majetku navrhovatele, se kterým je likvidátor oprávněn, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, okres CZ 0100 Hlavní město Praha, obec 554782 Praha, katastrální území 727750 Michle, na listu vlastnictví č. 9211. Jedná se o následující nemovitosti:

Pozemky
Parcela Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
1244/1 7028 zahrada zem. půdní fond pam. chr. území
1253 755 ostatní plocha jiná plocha pam. chr. území
1254 275 ostatní plocha jiná plocha pam. chr. území
1255 131 ostatní plocha jiná plocha pam. chr. území
1256 115 ostatní plocha jiná plocha pam. chr. území
1257 4275 ostatní plocha zeleň pam. chr. území
1259/1 428 orná půda zem. půdní fond pam. chr. území
1265/2 751 ostatní plocha jiná plocha pam. chr. území
1265/3 36 trvalý travní porost zem.půdní fond pam. chr. území
1284 2118 zast. plocha a nádv. jiná plocha pam. chr. území
1288 65 ostatní plocha jiná plocha pam. chr. území
1289/1 616 trvalý travní porost zem. půdní fond pam. chr. území
1290 262 ostatní plocha zeleň pam. chr. území 1291/1 1073 ostatní plocha zeleň pam. chr. území
Stavby
Budovy
Část obce , č.budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele
Michle, č.p.1159 výroba památkově chráněné území 1284Popis předmětu dražby:
Jedná se o areál, který je umístěn v Praze 4, městské části Michle, v Ohradní ulici č.p. 65 sestávající se z

1. administrativní budovy - objekt B,
2. objektu bývalé tiskárny - objekt A,
3. spojovacího krčku - objekt C,
4. spojovací chodby a vstupu - objekt D,
5. kompresorovny - objekt F,
6. bývalé chladící věže - objekt E
7. pozemků a venkovních úprav

Administrativní budova (B) je pomocí spojovací chodby a vstupu (objekt D) a spojovacího krčku (objekt C) provozně propojena s budovou bývalé tiskárny (objekt A). Objekty E a F jsou přízemní a jsou umístěny ve dvoře, na severní straně areálu.
1. Administrativní budova - objekt B:
Popis:
Administrativní budova (B) je postavená na obdélníkovém půdorysu, není podsklepená, má sedm nadzemních podlaží a plochou střechu. Hlavní vstup do objektu je v úrovni 2. nadzemního podlaží po přístupové rampě z ulice Ohradní, přes prosklený vstupní prostor (součást objektu C). Budova je přístupná i v úrovni 1. NP, a to ze dvora (na západní straně) k hlavnímu schodišti, či z přilehlého pozemku (na severovýchodním konci objektu) k zadnímu schodišti. V 1. nadzemním podlaží jsou převážně technické a skladové prostory, ve 2. až 7. nadzemním podlaží jsou kancelářské a pomocné prostory. Místnosti sociálního zařízení jsou umístěny ve všech podlažích. V hlavní chodbě jsou umístěny 2 výtahy (nosnost 2 x 250 kg.), které procházejí všemi podlažími. Celý objekt je uspořádán jako dispoziční třítrakt se středovou chodbou a místnostmi na obou stranách chodby. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, výplňové a obvodové zdivo je cihelné, parapety jsou keramické. Stropy jsou z železobetonových panelů, schodiště je ocelové, dvouramenné s betonovými stupni. Povrchy podlah jsou standardní - PVC, lepené koberce, keramická dlažba. V místnostech sociálního zařízení jsou keramické obklady. Úpravu vnitřních povrchů tvoří vápenné omítky štukové, vnějších tvrdé na panelech, štíty jsou obloženy keramickými pásky. Okna v 1. a 2. nadzemním podlaží jsou převážně ocelová zdvojená, ve 3. -7. podlaží jsou dřevěná zdvojená - vyklápěcí. Dveře jsou převážně hladké, do ocelových zárubní. V budově je rozvod studené a teplé vody, ústřední topení (výměníková stanice je v 1.nadzemním podlaží), rozvod elektřiny světelný i třífázové, síťové rozvody, telefonní linky, internet.
Stavebnětechnický stav budovy odpovídá jejímu stáří a průměrné údržbě, s tím, že některé prvky dlouhodobé životnosti jeví větší míru opotřebení (okna), na druhé straně byla 2 nadzemní podlaží (4. a 7.) zrekonstruovaná v posledních letech. Administrativní budova je pomocí spojovací chodby a vstupu (objekt D) a spojovacího krčku (objekt C) provozně propojena s budovou bývalé tiskárny (objekt A).

Na nebytové prostory v předmětu dražby jsou ve smyslu zákona č. 116/1991 Sb. navrhovatelem uzavřeny a uzavírány nájemní smlouvy a to na dobu neurčitou. Nájemci jsou srozuměni se zájmem navrhovatele předmět dražby zpeněžit. Bližší informace k uzavřeným nájemním vztahům jsou k dispozici u dražebníka.
2. Bývalá tiskárna - Objekt A :
Bývalá tiskárna (A) je objekt postavený na obdélníkovém půdorysu, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. V obou nadzemních podlažích byly výrobní prostory tiskárny, sociální zařízení, sklady, kanceláře a šatny. Aktuálně objekt tento již neslouží k výrobě, z větší části je prázdný, částečně pronajímaný jako skladové prostory. Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet, obvodový plášť je z části z panelů, štítové zdi a vnitřní příčky jsou vyzdívané z cihel. Střecha je plochá, opatřená světlíky, krytina je živičná. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější z části břízolitové a z části obložené keramickými pásky. V místnostech sociálního zařízení jsou keramické obklady. Okna jsou kovová zdvojená, vnitřní dveře hladké do ocelových zárubní. Povrchy podlah tvoří převážně keramická dlažba a PVC. Objekt je napojen na výměníkovou stanici v budově B. Je zde nákladní výtah s nosností 2000 kg. Stavebnětechnický stav budovy odpovídá jejímu stáří a průměrné údržbě.


3. Spojovací krček - Objekt C:
Popis:
Spojovací krček je dvoupodlažní objekt, umístěný mezi objekty A a B. V 1. nadzemním podlaží se nacházejí provozní prostory (sklady, dílny), ve 2. nadzemním podlaží byla umístěna kuchyň a jídelna tiskárny. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, dispozičně řešený jako dvoutrakt, obvodové zdi jsou tvořeny meziokenními panely a keramickými panely do výše parapetů. Střecha je plochá, jednoplášťová. Stropy jsou železobetonové montované. Vnitřní povrchy jsou opatřeny vápennými štukovými omítkami, vnější tvrdými omítkami na panelech, ve vnitřním atriu jsou zdi obloženy keramickými pásky. Povrchy podlah jsou betonové a z PVC. V objektu je rozvod vody, kanalizace a elektřiny. Vytápění je ústřední s napojením na výměníkovou stanici v budově B.
4. Spojovací chodba a vstup - Objekt D:
Popis:
Objekt D je vstupní část do objektu B, která z části přiléhá k budově B a tvoří vstupní halu při 2. nadzemním podlaží přístupnou po rampě z Ohradní ulice a dále tvoří spojovací část mezi budovou B a A v úrovni 2. nadzemního podlaží. Nosná konstrukce je ocelová, uložená na ocelových sloupech založených v atriu, střecha je plochá s živičnou krytinou. Objekt je z větší části zasklen okny v ocelových rámech. Objekt je vytápěn z výměníkové stanice v objektu B a je zde rozvod elektřiny.
5. Kompresorovna - Objekt F:
Popis:
Jedná se o přízemní zděný objekt, na obdélníkovém půdorysu, přistavěný k objektu E, ve dvorním traktu v severní části areálu, který je nyní využíván jako sklad. Obvodové zdivo je cihelné, střecha je pultová s živičnou krytinou, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější břízolitové. Podlahy jsou betonové. Okna jsou sklobetonová, vstupní dveře ocelové. Je zde rozvod elektřiny.
6. Chladící věže - Objekt E:
Popis:
Jedná se o přízemní zděný objekt, postavený na obdélníkovém půdorysu, bez technologie, využitelný ke skladovým účelům.
Obvodové zdivo je cihelné, střecha je plochá s živičnou krytinou a oplechovanou atikou, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější břízolitové. Podlahy jsou betonové. Okna jsou sklobetonová, vstupní dveře ocelové. Je zde rozvod elektřiny.

7. Pozemky a venkovní úpravy:
• Vodovodní přípojka
• Kanalizační přípojka
• Topný kanál
• Topný kanál I
• Přípojka elektřiny
• Venkovní osvětlení
• Rampa
• Přípojka plynu
• Přípojka kanalizace DN 150 mm
• Přípojka kanalizace DN 200 mm
• Přípojka kanalizace DN 250 mm
• Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2 m
• Plochy z betonových dlaždic 50/50/6 do lože z MC o výměře 38,60m2 výměře 38,60 m2l
• Dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z MC o výměře 178,24m2
• Dlažby z cihel naplocho, pískové lože MVC nebo MC o výměře 107,26m2
• Plochy s litým asfaltem tl. 30 mm, podklad štěrkopísek o výměře 1 178,25m2
• Plot ze str. pl. na ocelové sloupky do bet. patek, nátěr
• Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cm
• Plot z ocel. plotových rámů na ocel. sloupky do betonových patek
• Vrata ocelová plechová nebo z profilů vč. sloupků
• Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min 50 cm
• Obrubník betonový ABO 4 - 5, 8, š. 4 - 5 cm, do betonového lože
Bližší popis je specifikován ve znaleckém posudku znalce.

S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky a omezení vlastnického práva:

Dle LV č. 9211 byla u Obvodního soudu pro Prahu 4, ve věci žalovaného, společnosti Victoria Security Printing a.s., Ohradní 1159/65, Praha 4, Michle, podána žaloba na určení zástavního práva. Předmětné zástavní právo je uplatňováno po jiném subjektu, než je osoba navrhovatele a vlastníka. Z-109502/207-101
Oznámení o podaném žalobním návrhu na určení práva 43 C-277/2004 poznámka
o probíhajícím soudním řízení - dovolání proti rozsudku č.j. 54 CO 589/2011-551 ze dne 14.06.2012. Z-42700/2012-101

6. Odhadnutá cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3042/196/14, ze dne 22.7.2014, soudního znalce Pavla Miškovského se sídlem Žateckých 1532/7, PSČ 140 00 Praha 4, Nusle a obvyklá (tržní) cena byla stanovena na 55.000.000,- Kč.

7. Nejnižší podání:
55.000.000,-Kč (slovy: padesát_pět_miliónů_Kč)

8. Minimální příhoz:
200.000,- Kč

9. Dražební jistota:
4.000.000,- Kč
Dražební jistota ve výši 4.000.000,-Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol: 08114
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.
10. Způsob úhrady ceny:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,
variabilní symbol: 08114, vedený u Komerční banky a.s.
11. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
Do 60 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
Dle dohody se zájemci. Sraz zájemců o prohlídku bude před předmětem dražby.
13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
14. Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí:
V souladu se Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí hradí tuto daň vydražitel.
15. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
V Praze dne 8.9.2014

Navrhovatel: Dražebník:


................................................. ......................................................
za Harvardský průmyslový Holding, a.s. – v likvidaci za VABERG spol. s r.o.
Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. Ing. Petr Lonk
likvidátor jednatel společnosti
Zobrazit více