• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Byt v Příbrami

Pořadové číslo
84
Dokončeno
Ano
Předmět
Byt v Příbrami
Zveřejněno
1. 10. 2012 000 13:52
Začátek dražby
1. 10. 2012 000 13:52
Místo konání dražby
Bořivojova 108, Praha 317.1.2013 v 11.00 hod.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
11.12.2012 v 15.00 hod. a
10.1.2013 v 15.00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
Mgr. Karel Knypl, insolvenční správce dlužníka Petr Raiman
Popis
Bytový dům je situován v katastrálním území Březové Hory, obec Příbram, okres Příbram, v ulici Pod Haldou. Ulice Pod Haldou je umístěna v městské části Příbram VII, přístupná je z ulice Mariánská. Jedná se o bytový dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, s nízkou valbovou střechou. Je zděný, o dvou sekcích, postavený před 38 roky. Dům má zateplenou fasádu a plastová okna. Budova je napojena na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci, je zde rozvod zemního plynu. Výtah zde není.
Bytová jednotka č. 175/9 je situována ve 3. nadzemním podlaží.
Je převážně v původním stavu, úpravu vnitřních povrchů tvoří štukové omítky, dveře jsou plné a prosklené, do ocelových zárubní. Povrchy podlah tvoří PVC a textilní krytiny. Vytápění je dálkové. Kuchyň je vybavena plynovým sporákem, vnitřní hygienické zařízení tvoří vana, keramické umyvadlo a splachovací WC.
Podlahové plochy bytu: kuchyň: 9,50 m2
pokoj: 13,30 m2
pokoj: 19,80 m2
koupelna: 2,00 m2
WC: 0,90 m2
předsíň: 4,30 m2
Započítaná podlahová plocha bytu: = 49,80 m2
K bytu dále náleží balkon o ploše 2,00 m2 a sklep o ploše 2,30 m2
Nejnižší podání
540 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Dražební jistota
100 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
VABERG spol. s r.o., Bořivojova 108, 130 05 Praha 3, IČ: 41691041
zapsaná: MS v Praze, oddíl C, vložka 3236
Tel.: 222 734 369-71, Fax:222 716 516, email: vaberg@vaberg.cz, www.vaberg.cz


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(Dražby dobrovolné)
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
č: D 01/13

1. Dražebník:
Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

2. Navrhovatel:
Mgr. Karel Knypl, insolvenční správce, se sídlem Čihákova 386/12, 290 01 Poděbrady
ustanovený na základě usnesení Krajského soudu v Praze, č.j.: KSPH 40 INS 1911/2012-A-9 ze dne 5.3.2012, insolvenčním správcem dlužníka, Petr Raiman, nar. 15.5.1963, bytem Pod Haldou 175, 261 01 Příbram VII

3. Vlastník:
Petr Raiman, nar. 15.5.1963, bytem Pod Haldou 175, 261 01 Příbram VII

4. Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba se uskuteční v sídle dražebníka, na adrese Bořivojova 108, 130 00 Praha 3,
1. patro, dne 17.1.2013 v 11.00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách

5. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 8115, obec a Příbram, kat. území: Březové Hory. (Na LV 5967 je dále uvedeno vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory). Jedná se o následující nemovitosti:

Č.p./Č.jednotky Způsob využití Způsob ochrany Podíl na společných
částech domu a pozemku
175/9 byt 521/19732
Budova
Parcely
Příbram VII, č.p. 174, 175, LV 5967, byt.dům na parcele St. 875 a St. 876

Parcely
St. 875 zastavěná plocha a nádvoří 201 m2 521/19732
St. 876 zastavěná plocha a nádvoří 201 m2 521/19732

Popis předmětu dražby:
Bytový dům je situován v katastrálním území Březové Hory, obec Příbram, okres Příbram, v ulici Pod Haldou. Ulice Pod Haldou je umístěna v městské části Příbram VII, přístupná je z ulice Mariánská. Jedná se o bytový dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, s nízkou valbovou střechou. Je zděný, o dvou sekcích, postavený před 38 roky. Dům má zateplenou fasádu a plastová okna. Budova je napojena na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci, je zde rozvod zemního plynu. Výtah zde není.
Bytová jednotka č. 175/9 je situována ve 3. nadzemním podlaží.
Je převážně v původním stavu, úpravu vnitřních povrchů tvoří štukové omítky, dveře jsou plné a prosklené, do ocelových zárubní. Povrchy podlah tvoří PVC a textilní krytiny. Vytápění je dálkové. Kuchyň je vybavena plynovým sporákem, vnitřní hygienické zařízení tvoří vana, keramické umyvadlo a splachovací WC.
Podlahové plochy bytu: kuchyň: 9,50 m2
pokoj: 13,30 m2
pokoj: 19,80 m2
koupelna: 2,00 m2
WC: 0,90 m2
předsíň: 4,30 m2
Započítaná podlahová plocha bytu: = 49,80 m2
K bytu dále náleží balkon o ploše 2,00 m2 a sklep o ploše 2,30 m2

S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky a omezení vlastnického práva, které v souladu s § 285 a 299 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:

Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnosti k
• Zástavní právo smluvní Jednotka: 175/9
UniCredit Bank Czech Republic
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 3.11.2011. V-7064/2011-211

• Rozhodnutí o úpadku Raiman Petr, Pod Haldou 175, Z-20013/2012-101 (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) Příbram VII, 261 01 Příbram 1,
IS Mgr. Karel Knypl
Usnesení insolvenčního soudu o úpadku KSPH 40 INS-1911/2012 A-9 ze dne 05.03.2012

6. Odhadnutá cena předmětu dražby: Tržní cena předmětu dražby předmětu dražby byla
zjištěna znaleckým posudkem č. 728-47/12 ze dne 4.9.2012 znalce Ing. Hany Kleplové,
Ruská 124/504, 100 00 Praha 10 s tím, že obvyklá cena oceňovaného majetku byla
stanovena ve výši 770 000,-Kč. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
nejsou nákladem dražby.

7. Nejnižší podání:
540 000,-Kč

8. Minimální příhoz:
20 000,- Kč

9. Dražební jistota:
100 000,- Kč
Dražební jistota ve výši 100 000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
variabilní symbol: 0113
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
jejího zahájení
c) ve formě bankovní záruky
d) poštovní poukázkou
V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.
10. Způsob úhrady ceny:
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,
variabilní symbol: 0113, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.
11. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
Do 45 dnů od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
12. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
a) první prohlídka se uskuteční dne 11.12.2012 v 15.00 hod.
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 10.1.2013 v 15.00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
14. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
V Praze dne 12.11.2012…………………………… ........……………….....………..
Ing. Petr Lonk Mgr. Karel Knypl
jednatel společnosti VABERG s.r.o. insolvenční správce
dražebník navrhovatel
Zobrazit více