• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

Dražba družstevního podílu - bytu na Lehovci

Pořadové číslo
106
Předmět
Dražba družstevního podílu - bytu na Lehovci
Zveřejněno
27. 12. 2016 000 14:11
Začátek dražby
27. 12. 2016 000 14:11
Místo konání dražby
Bytové družstvo Lehovec 902, Slévačská 902/11, Praha 9
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby

První prohlídka se uskuteční dne 17.1.2017 v 17:00 hod.
Druhá prohlídka se uskuteční dne 26.1.2017 v 10:00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před budovou na adrese Slévačská 902/11, Praha 9.

Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
Bytové družstvo Lehovec 902
Popis

Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele, a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 79, právo užívání společných prostor domu č. p. 902/11, ulice Slévačská 11, Praha 9
a parcely p.č. 2563, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín.

Popis předmětu dražby:

Byt č. 79 o velikosti 1+1, upravený na 2+KK, první kategorie, v 10. patře budovy se sestává z kuchyně o podlahové ploše 24,32 m2, pokoje o podlahové ploše 12,45 m2, předsíně o podlahové ploše 4,13 m2, prostoru o podlahové ploše 3,28 m2 pro koupelnu a WC (v bytě není osazeno jádro), lodžie o podlahové ploše 6,60 m2, přičemž příslušenství bytu tvoří sklep o podlahové ploše 1,80 m2, který se nachází ve společných prostorách domu. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 52.58 m2.

Bytový dům se nachází v klidné zóně Hloubětína, poblíž stanic metra Hloubětín a Rajská zahrada, zastávky tramvají i autobusů MHD jsou rovněž v dosahu pěší chůze. Dům je po rekonstrukci, je zateplený, je osazen plastovými okny, všechny byty mají prostornou, zasklenou lodžii. V místě je základní škola i školka, zdravotnické zařízení, kompletní síť obchodů a služeb

Úplné znění dražební vyhlášky

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
dražby dobrovolné

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.

č: D 01/17

 

 

 1. Dražebník:
  Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
  IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236
 2. Navrhovatel:
  Bytové družstvo Lehovec 902, se sídlem Slévačská 902/11, 19800 Praha 9, IČ: 26190052
 3. Vlastník:
  Bytové družstvo Lehovec 902, se sídlem Slévačská 902/11, 19800 Praha 9, IČ: 26190052
 4. Místo, datum a čas zahájení dražby:
  Dražba se uskuteční v sídle Bytového družstva Lehovec 902, na adrese Praha 9, Slévačská 902/11, dne 3.2.2017 v 10:00 hod. Dražba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák. o veřejných dražbách.
 5. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
  Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele, a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 79, právo užívání společných prostor domu č. p. 902/11, ulice Slévačská 11, Praha 9
  a parcely p.č. 2563, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín.

Popis předmětu dražby:

Byt č. 79 o velikosti 1+1, upravený na 2+KK, první kategorie, v 10 patře budovy se sestává z kuchyně o podlahové ploše 24,32 m2, pokoje o podlahové ploše 12,45 m2, předsíně o podlahové ploše 4,13 m2, prostoru o podlahové ploše 3,28 m2 pro koupelnu
a WC (v bytě není osazeno jádro), lodžie o podlahové ploše 6,60 m2, přičemž příslušenství bytu tvoří sklep o podlahové ploše 1,80 m2, který se nachází ve společných prostorách domu. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 52.58 m2.

Bytový dům se nachází v klidné zóně Hloubětína, poblíž stanic metra Hloubětín a Rajská zahrada, zastávky tramvají i autobusů MHD jsou rovněž v dosahu pěší chůze. Dům je po rekonstrukci, je zateplený, je osazen plastovými okny, všechny byty mají prostornou, zasklenou lodžii. V místě je základní škola i školka, zdravotnické zařízení, kompletní síť obchodů a služeb.

 

 

 

 1. Náklady spojené s užíváním bytu.
  Pro vydražitele, člena bytového družstva jsou měsíční náklady následující:
 • příspěvek do fondu oprav a správní poplatky ve výši 1 038,
 • záloha na služby ve výši (za jednu bydlící osobu) se splatností vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
 1. Navrhovatel prohlašuje, že jako vlastník uvedené nemovitosti je oprávněn k zadání dražby a dále prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou věcná břemena, závazky či jiné právní vady. Dále navrhovatel prohlašuje, že na jeho majetek není zahájeno exekuční, insolvenční řízení, či jiné řízení které by postihovalo jeho majetek.      
 2. Navrhovatel upozorňuje účastníky dražby, že v souladu se stanovami Bytového družstva Lehovec 902, se členem družstva může stát jen fyzická osoba starší 18 let, která má státní občanství ČR.
 3. Odhadnutá cena předmětu dražby:

Předmět dražby je popsán ve znaleckém posudku č. 886-27/16, ze dne 18.12.2016. Znalkyně Ing. Hana Kleplová, se sídlem Ruská 124/504, 101 00 Praha 10 provedla ocenění předmětu dražby v místě a čase obvyklé na částku ve výši 2.100.000,-Kč (tržní cena). Znalecký posudek je k dispozici u dražebníka.

 1. Nejnižší podání:
  1.900.000,-Kč (jeden_milion_devětset_tisíc_korun_českých)
 2. Minimální příhoz:
  30.000,- Kč
 3. Dražební jistota:
  100.000,- Kč

Dražební jistota ve výši 100.000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
    variabilní symbol: 0117
b) v hotovosti na adrese dražebníka, popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
    jejího zahájení 
c) ve formě bankovní záruky     
d) poštovní poukázkou

V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby, a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.           

 1. Způsob úhrady ceny:   
  Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,  
  variabilní symbol: 0117, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.
 2. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
  Do 60 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
 3. Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí:
  Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je, podle zákona č. 254/2016 Sb. účinného ode dne 1.11.2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, nabyvatel (vydražitel).
 4. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:   
  a) první prohlídka se uskuteční dne 17.1.2017 v 17:00 hod.   
  b) druhá prohlídka se uskuteční dne 26.1.2017 v 10:00 hod.  
  Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před budovou na adrese Slévačská 902/11, Praha 9.
 5. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
  Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
 6. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.

V Praze dne                                                               V Praze dne

 

 

 

……………………………                                      ........……………….....…………………...

Ing. Petr Lonk                                                                       Radka Šlapáková, předs. představenstva 
jednatel společnosti VABERG s.r.o.                        Květoslava Nespěšná, místopředs. předst. 
dražebník                                                                   navrhovatel                      

Zobrazit více