• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

Dražba RD v Českém Těšíně

Pořadové číslo
104
Předmět
Dražba RD v Českém Těšíně
Zveřejněno
17. 2. 2016 000 10:41
Začátek dražby
25. 5. 2016 000 17:00
Místo konání dražby
Malý Koloredov 2377, Frýdek Místek, dne 30.3.2016
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
1. prohlídka: dne 10.5.2016 v 17:00 hod.
2. prohlídka: dne 11.5.2016 v 10:00 hod.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
JUDr. Kamil Podroužek - insolvenční správce
Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 1213 obec a kat. území: Český Těšín. Jedná se o následující nemovitosti:

Parcela                Výměra[m2]     Druh pozemku                       Způsob využití           Způsob ochrany

2120/1                       650            ostatní plocha                jiná plocha

2120/3                       116                       zast. plocha a nádv.   

součástí je stavba: č.p. 454, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 2120/3

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník. Jedná se o montovanou stavbu na bázi dřevní hmoty. Jedná se o jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová a střešní okno. Podlahy v sociálním zařízení jsou v provedení dlažbou, ostatní podlahy jsou převážně opatřeny koberci na dřevotřískovém podkladu. Vytápění je ústřední  napojené na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je proveden pro napětí 380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením do jímky. Venkovní úpravy, vedlejší stavby: U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

Nejnižší podání
750 000 Kč/nemovitost
Minimální příhoz
30 000 Kč
Dražební jistota
100 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
d
ražby dobrovolné

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.

č: D 10/16

 

 

 

 1. Dražebník:
  Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
  IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

 

 1. Navrhovatel:
  JUDr. Kamil Podroužek, insolvenční správce, se sídlem Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec  Králové, ustanovený na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, insolvenčním správcem dlužníka: Petr Sedlář, Fibichova 172/8, 772 00 Olomouc.
  Insolvenční řízení je vedeno pod sp.zn:. KSHK 41 INS 1551/2010

 

 1. Vlastník:
  Petr Sedlář, Fibichova 172/8, 772 00 Olomouc

 

 1. Místo, datum a čas zahájení dražby:
  Dražba  se  uskuteční na adrese Malý Koloredov 2377, 738 01 Frýdek-Místek, dne 25.5.2016 v 17:00 hod. Dražba  se  zahajuje  prohlášením  licitátora  podle 
  § 23 zák. o veřejných dražbách.

 

 1. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
  Předmětem dražby je soubor nemovitostí  na adrese Horní 454, Český Těšín, zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 1213 obec a kat. území: Český Těšín. Jedná se o následující nemovitosti:

 

Nemovitosti

Pozemky

Parcela                Výměra[m2]     Druh pozemku                       Způsob využití           Způsob ochrany

2120/1                       650            ostatní plocha                jiná plocha

2120/3                       116                       zast. plocha a nádv.   

 

součástí je stavba: č.p. 454, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 2120/3                

 

 

 

Popis předmětu dražby:

 

 

 

 

 

 

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL, na adrese Horní 454, Český Těšín – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník. Jedná se o montovanou stavbu na bázi dřevní hmoty. Jedná se o jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová a střešní okno. Podlahy v sociálním zařízení jsou v provedení dlažbou, ostatní podlahy jsou převážně opatřeny koberci na dřevotřískovém podkladu. Vytápění je ústřední  napojené na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je proveden pro napětí 380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením do jímky. Venkovní úpravy, vedlejší stavby: U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

 

Výměry – podlahové plochy

Podlahové plochy jsou redukovány koeficientem započitatelnosti, který zohledňuje náročnost dané místnosti na vybavení místnosti, rozvody a stavební konstrukce a případnou plnou plošnou využitelnost místnosti.

 

 

 

Místnost

Plocha

Koef. započ.

Započitatelná plocha

1.PP

chodba se sch.

15,40

0,70

10,78

pracovna

25,95

0,70

18,16

kotelna

7,90

0,70

5,53

sklad

8,78

0,70

6,15

garáž

24,82

0,70

17,37

I.NP

vstup

3,96

0,70

2,77

pokoj s jíd. k.

28,95

1,00

28,95

jídelní kout

4,31

1,00

4,31

Pokoj

18,00

1,00

18,00

Pokoj

9,70

1,00

9,70

Pokoj

14,60

1,00

14,60

Kuchyň

8,79

1,00

8,79

WC

1,71

1,00

1,71

koupelna

6,00

1,00

6,00

chodba

9,11

1,00

9,11

zádveří

2,10

1,00

2,10

schodiště

5,42

1,00

5,42

balkón

0,00

0,00

0,00

Podkroví

Podesta

1,83

1,00

1,83

Pokoj

27,14

0,70

19,00

Pokoj

19,96

0,70

13,97

Sklad

10,38

0,70

7,27

Koupelna

4,32

1,00

4,32

Půda

0,00

0,00

Celkem

259,13

215,84

 

 

S předmětem dražby jsou spojeny tato omezení vlastnického práva:

S předmětem dražby jsou spojena tato omezení vlastnického práva, která v souladu
s § 285 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:

 

Omezení vlastnického práva

Typ vztahu 

Oprávnění pro                                                   Povinnosti k

 • Zástavní právo exekutorské, parcely: 2120/1, 2120/3 V-4824/2014-803

Metropolitní  univerzita Praha       
        Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 134 Ex-12336/2014-     
        011, ze dne 31.7.2014

 • Zástavní právo smluvní
  Živnostenská banka, a.s.(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
  parcely: 2120/1, 2120/3 V-3530/2007-803
  Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 28.8.2007
 • Zahájení exekuce Petr SedlářZ-4590/2014-803
  Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 134 EX-12336/2014-009, ze dne 31.7.2014
 • Exekuční příkaz k prodeji nemovitostiPetr SedlářZ-4591/2014-803parcely: 2120/1, 2120/3
  Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 134 EX-12336/2014-010 ze dne 31.7.2014
 • Zahájení exekuce Petr SedlářZ-3155/2014-101
  Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 144 EX-13225/13-18, ze dne 9.1.2014
 • Rozhodnutí o úpadku Petr SedlářZ-3324/2010-603
  Usnesení insolvenčního soudu o úpadku – KSHK 41 INS-1551/2010 ze dne 22.3.2010

 

 • Exekuční příkaz k prodeji nemovitostiPetr SedlářZ-491/2010-803parcely: 2120/1, 2120/3
  Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-30852/2009-13 ze dne 23.1.2010
 • Nařízení exekuce Petr SedlářZ-573/2010-603
  Usnesení OS v Chrudimi č.j. 5 Nc-62/2009-26 o nařízení exekuce ze dne 14.12.2009

 

S předmětem dražby jsou dále spojena tato omezení vlastnického práva:

Pan Sedlář uzavřel Smlouvu o nájmu rodinného domu, stavebního pozemku a ostatních přilehlých ploch, která je uzavřena s nájemci Bronislavem Suchánkem, Alenkou Suchánkovou a Veronikou Suchánkovou. Nájemní smlouva je uzavřena bezúplatně na dobu neurčitou ode dne 1.12.2005. Podle vyjádření insolvenčního správce JUDr. Kamila Podroužka se jedná o osoby blízké dlužníkovi.

 

 1. Odhadnutá cena předmětu dražby:

Předmět dražby je popsán ve znaleckém posudku č. 960/49/2015, ze dne  4.12.2015, který vypracoval znalec  Ing. Zdeněk Loup, Malý Koloredov 2377, PSČ 738 01  Frýdek-Místek  s tím, že cena obvyklá byla znalcem stanovena na částku ve výši 1.730. 000,-Kč.

 

 1. Nejnižší podání:
  750.000,-Kč

 

 1. Minimální příhoz:
  30.000,- Kč

 

 1. Dražební jistota:
  100.000,- Kč

Dražební jistota ve výši 100.000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
    variabilní symbol: 1016
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
    jejího zahájení 
c) ve formě bankovní záruky     
d) poštovní poukázkou

       V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby, a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.

 1. Způsob úhrady ceny:   
  Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,  
  variabilní symbol: 1016, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.
 2. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
  Do 60 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
 3. Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí:
  V souladu se Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí hradí tuto daň vydražitel.          
 4. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:   
  a) první prohlídka se uskuteční dne 10.5.2016 v 17:00 hod.   
  b) druhá prohlídka se uskuteční dne 11.5.2016 v 10:00 hod.  
  Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
 5. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
  Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
 6. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.

V Praze dne                                                                          V Hradci Králové dne

 

……………………………                                                  ........……………….....………..

Ing. Petr Lonk                                                                                  JUDr. Kamil Podroužek

jednatel společnosti VABERG s.r.o.                                   insolvenční správce
dražebník                                                                              navrhovatel

Zobrazit více
List vlastnictví