• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

Dražba RD v Kolešovicích

Pořadové číslo
103
Předmět
Dražba RD v Kolešovicích
Zveřejněno
8. 2. 2016 000 14:58
Začátek dražby
9. 3. 2016 000 11:00
Místo konání dražby
Bořivojova 694/108, Praha 3 - Žižkov
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby

a) první prohlídka se uskuteční dne 16.2.2016 ve 15:00 hod.    
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 3.3.2016 v 10:00 hod.    
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.

Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
JUDr. Hana Záveská, insolvenční správce
Popis
 1. Popis předmětu dražby:

  Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Kolešovice č.p. 252 - samostatně stojící, s 1 PP, 1    NP a podkrovím, pozemek zastavěný tímto domem a přilehlý pozemek zahrady. Dům je napojen podle na rozvod el. energie.

  Dům je zděný, založení na základových pasech ze izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou zateplenou, s kamennou podezdívkou.

  Provedení jednotlivých podlaží:

  Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 cm, stropy v 1.PP klenbové do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem sníženým sádrokartonem nebo částečně zateplený podhled krovu, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou nebo obkladem sádrokartonem, částečný keramický obklad, podlahy převážně betonové a z keramické dlažby, v podkroví částečně desky OSB, schody betonové s potěrem. Jsou osazena plastová okna a vstupní dveře plastové, vnitřní chybějí, jsou pouze kovové zárubně. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je demontováno (pouze konzole pro radiátory pod okny v 1.NP), ohřev teplé vody byl bojlery, které jsou rovněž demontovány. Osazeny vany, umyvadla a kombi WC v 1.NP, vybavení kuchyní není.

  Výčet místností:

  1.PP: 2 sklepní místnosti (v jedné nefunkční původní kotel na tuhá paliva), předsíň a schodiště.

  1.NP: Byt 1+1 se samostatným vstupem - zádveří, koupelna s WC, kuchyň, pokoj. Další vstup - chodba a schodiště, byt 3+1 - předsíň, technická místnost, koupelna, WC, kuchyň, 3 pokoje.

  Podkroví: Předsíň, 3 místnosti s úpravou stěn zatmeleným sádrokartonem a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti upravené sádrokartonem bez zatmelení, částečně strhaným a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti neupravené (částečně rošty pod sádrokarton, vypadaná tepelná izolace, neupravené podlahy). Zde měl být byt, který nebyl dokončen, nejsou zde žádné instalace ani další vybavení. Dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví a jsou resp. měly v něm být 3 byty.

     
   
Nejnižší podání
535 000 Kč/soubor nemovotostí
Minimální příhoz
30 000 Kč
Dražební jistota
100 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
d
ražby dobrovolné

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.

č: D 02/16

 

 

 1. Dražebník:
  Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
  IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

 

 1. Navrhovatel:
  Záveská a spol., v.o.s.
  se sídlem Ostrovského 253, 150 00 Praha 5, IČ: 26468514, jako insolvenční správce dlužníka: Zuzana Cíchová, nar. 18.1.1977, bytem  Hořesedly 146, 270 04 Hořesedly

 

 1. Vlastník:
  Zuzana Cíchová, bytem  Hořesedly 146, 27004 Hořesedly

 

 1. Místo, datum a čas zahájení dražby:
  dražba  se  uskuteční  v sídle dražebníka,  na  adrese Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3, dne 9.3.2016  v 11:00 hod.  Dražba  se  zahajuje  prohlášením  licitátora  podle § 23 zák. o veřejných dražbách.

 

 1. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:  
  Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaných na LV č. 179, obec i katastrální území Kolešovice, a to:     
  Nemovitosti
  Pozemky
  Parcela                Výměra[m2]     Druh pozemku                       Způsob využití           Způsob ochrany
  st. 130/2                    2734           zast. plocha a nádv.                                   nem. kult. pam.                           na poz. stojí stavba: Kolešovice č.p. 252, bydlení

     124                        673           zahrada                                                          zem. půd. fond 

    

Stavby
část obce                    č. budovy     způsob využití     na parcele              způsob ochrany     

Kolešovice                   č.p. 252             bydlení             st. 130/2

 

Popis předmětu dražby:

Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Kolešovice č.p. 252 - samostatně stojící, s 1 PP, 1    NP a podkrovím, pozemek zastavěný tímto domem a přilehlý pozemek zahrady. Dům je napojen podle na rozvod el. energie.

Dům je zděný, založení na základových pasech ze izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou zateplenou, s kamennou podezdívkou.

Provedení jednotlivých podlaží:

Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 cm, stropy v 1.PP klenbové do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem sníženým sádrokartonem nebo částečně zateplený podhled krovu, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou nebo obkladem sádrokartonem, částečný keramický obklad, podlahy převážně betonové a z keramické dlažby, v podkroví částečně desky OSB, schody betonové s potěrem. Jsou osazena plastová okna a vstupní dveře plastové, vnitřní chybějí, jsou pouze kovové zárubně. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je demontováno (pouze konzole pro radiátory pod okny v 1.NP), ohřev teplé vody byl bojlery, které jsou rovněž demontovány. Osazeny vany, umyvadla a kombi WC v 1.NP, vybavení kuchyní není.

Výčet místností:

1.PP: 2 sklepní místnosti (v jedné nefunkční původní kotel na tuhá paliva), předsíň a schodiště.

1.NP: Byt 1+1 se samostatným vstupem - zádveří, koupelna s WC, kuchyň, pokoj. Další vstup - chodba a schodiště, byt 3+1 - předsíň, technická místnost, koupelna, WC, kuchyň, 3 pokoje.

Podkroví: Předsíň, 3 místnosti s úpravou stěn zatmeleným sádrokartonem a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti upravené sádrokartonem bez zatmelení, částečně strhaným a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti neupravené (částečně rošty pod sádrokarton, vypadaná tepelná izolace, neupravené podlahy). Zde měl být byt, který nebyl dokončen, nejsou zde žádné instalace ani další vybavení. Dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví a jsou resp. měly v něm být 3 byty.


S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky, které v souladu s § 285 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Odhadnutá cena předmětu dražby:

Předmět dražby je popsán ve znaleckém posudku č. 9918-69/2015, ze dne 9.9.2015, znalce Ing. Zdeňka Garlíka, Srbice 48, 415 01 Teplice. Cena obvyklá byla ve znaleckém posudku stanovena na částku ve výši 800.000,-Kč.

 

 1. Nejnižší podání:
  535.000,-Kč

 

 1. Minimální příhoz:
  30.000,- Kč

 

 1. Dražební jistota:
  100.000,- Kč

Dražební jistota ve výši 100.000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
    variabilní symbol: 0216
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
    jejího zahájení 
c) ve formě bankovní záruky     
d) poštovní poukázkou

       V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby, a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.

 1. Způsob úhrady ceny:   
  Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,  
  variabilní symbol: 0216, případně v hotovosti k rukám dražebníka.
 2. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:     
  Do 60 dnů od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
 3. Daň z nabytí nemovitých věcí:            
  V souladu se Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí vydražitel, který vypracuje daňové přiznání a uhradí tuto daň.             
 4. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:   
  a) první prohlídka se uskuteční dne 16.2.2016 ve 15:00 hod. 
  b) druhá prohlídka se uskuteční dne 3.3.2016 v 10:00 hod.    
  Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
 5. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
  Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
 6. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.

V Praze dne 28.1.2016

 

 

……………………………                                                  ........……………….....………..

Ing. Petr Lonk                                                                                  JUDr. Hana Záveská

jednatel společnosti VABERG s.r.o.                                   insolvenční správce
dražebník                                                                              navrhovatel

Zobrazit více