• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Dražba RD v Českém Tešíně

Pořadové číslo
101
Předmět
Dražba RD v Českém Tešíně
Zveřejněno
31. 7. 2015 000 13:04
Začátek dražby
31. 7. 2015 000 13:04
Místo konání dražby
Malý Koloredov 2377, Frýdek Místek
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
První prohlídka dne 24.8.2015 v 17:00 hod.
Druhá prohlídka dne 25.8.2015 v 10:00 hod.
Sraz před předmětem dražby.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
JUDr. Kamil Podroužek, insolvenční správce
Popis

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník na bázi dřevní hmoty. Je to jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou pravděpodobně betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem neznámé tloušťky. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Vnitřní omítky, včetně podhledů jsou pravděpodobně vápenné. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová. Přesné provedení podlah není známo, předpokládají se standardní povrchy. Vytápění je ústřední by mělo být napojeno na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je pravděpodobně proveden pro napětí
380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je pravděpodobně proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením na veřejné řády nebo do žumpy. Rozvod zemního plynu je do objektu přiveden. U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy: Oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

 

Výměry – podlahové plochy
Podlahové plochy jsou redukovány koeficientem započitatelnosti, který zohledňuje náročnost dané místnosti na vybavení místnosti, rozvody a stavební konstrukce a případnou plnou plošnou využitelnost místnosti.

                                                      Plocha m2,       Koef. započ.      Započitatelná plocha (m2)

1.PP

zádveří                                                4,40                      0,70                               3,08

chodba                                             11,00                      0,70                               7,70

dílna I                                                15,80                      0,70                            11,06

dílna II                                               15,80                      0,70                             11,06

kotelna                                                7,90                      0,70                               5,53

prádelna                                             9,60                      0,70                               6,72

garáž I.                                              12,70                      0,70                               8,89

Garáž II.                                             12,50                     0,70                                8,75

Sklad                                                    3,10                     0,70                               2,17

I.NP

pokoj                                                  24,64                    1,00                               24,64

jídelní kout                                           4,31                    1,00                                 4,31

Pokoj                                                  17,38                    1,00                               17,38

Pokoj                                                    9,70                    1,00                                  9,70

Pokoj                                                  14,60                    1,00                               14,60

Kuchyň                                                 8,79                    1,00                                  8,79

WC                                                        1,91                    1,00                                  1,91

koupelna                                              6,07                    1,00                                  6,07

chodba                                                 9,11                     1,00                                  9,11

zádveří                                                  2,10                     1,00                                 2,10

schodiště                                             5,42                     1,00                                 5,42

Podkroví           
Podesta                                               1,83                      1,00                                1,83

Pokoj                                                  27,60                      0,70                              19,32

Pokoj                                                   20,03                     0,70                               14,02

Předsíň                                               10,38                     0,70                                 7,27

Koupelna                                             4,37                      0,70                                 3,06

Půda                                                     0,00                      0,00

Celkem                                             261,04                                                            214,49 

 
Nejnižší podání
1 400 000 Kč/za soubor nemovitostí
Minimální příhoz
30 000 Kč
Dražební jistota
250 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
d
ražby dobrovolné
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb. č: D 13/15 b>

1.        Dražebník:Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 108, 130 05 Praha 3,
IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

 

2.        Navrhovatel:JUDr. Kamil Podroužek, insolvenční správce se sídlem Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové, ustanovený na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, insolvenčním správcem dlužníka: Petr Sedlář, Fibichova 172/8, 772 00 Olomouc.
Insolvenční řízení je vedeno pod sp.zn:. KSHK 41 INS 1551/2010

b>

3.        Vlastník:
Petr Sedlář, Fibichova 172/8, 772 00 Olomouc 70

 

4.        Místo, datum a čas zahájení dražby: Dražba  se  uskuteční v budově na adrese Malý Koloredov 2377, 738 01 Frýdek-Místek dne 2.9.2015 v 17.00 hod.Dražba se  zahajuje prohlášením licitátora podle § 23 zák.
o veřejných dražbách

b>

5.        Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:  
Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 1213 obec a kat. území: Český Těšín. Jedná se
o následující nemovitosti:

  Nemovitosti Pozemky Parcela            Výměra[m2]     Druh pozemku               Způsob využití           Způsob ochrany

2120/1                    650            ostatní plocha                jiná plocha

2120/3                    116            zast. plocha a nádv.   

součástí je stavba: č.p. 454, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 2120/3

                 Popis předmětu dražby:

Vzhledem k tomu, že dlužník neumožnil prohlídku předmětu dražby, byl nucen znalec vypracovat svůj posudek, v souladu s § 13 zákona o veřejných dražbách, na základě dostupných údajů, které má dražebník k dispozici a na základě dostupných údajů, které znalec získal prostřednictvím stavebního úřadu apod.

Rodinný dům na adrese Horní 454/19, Český Těšín, byl dle dochovaných podkladů dán do užívání v roce 1977. V roce 1984 byl objekt plynofikován, včetně instalace plynového kotle. V roce 2005 bylo provedeno zateplení objektu a výměna dřevěných oken za plastová. O dalších případných stavebních úpravách nejsou k dispozici informace.

Popis objektu:

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník na bázi dřevní hmoty. Je to jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou pravděpodobně betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem neznámé tloušťky. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Vnitřní omítky, včetně podhledů jsou pravděpodobně vápenné. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová. Přesné provedení podlah není známo, předpokládají se standardní povrchy. Vytápění je ústřední by mělo být napojeno na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je pravděpodobně proveden pro napětí
380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je pravděpodobně proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením na veřejné řády nebo do žumpy. Rozvod zemního plynu je do objektu přiveden. U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy: Oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

 

Výměry – podlahové plochy
Podlahové plochy jsou redukovány koeficientem započitatelnosti, který zohledňuje náročnost dané místnosti na vybavení místnosti, rozvody a stavební konstrukce a případnou plnou plošnou využitelnost místnosti.

Plocha m2 Koef. započ. Započitatelná plocha (m2)

Započitatelná plocha (m2)

1.PP

zádveří

4,40

0,70

3,08

chodba

11,00

0,70

7,70

dílna I

15,80

0,70

11,06

dílna II

15,80

0,70

11,06

kotelna

7,90

0,70

5,53

prádelna

9,60

0,70

6,72

garáž I.

12,70

0,70

8,89

Garáž II.

12,50

0,70

8,75

Sklad

3,10

0,70

2,17

I.NP

pokoj

24,64

1,00

24,64

jídelní kout

4,31

1,00

4,31

Pokoj

17,38

1,00

17,38

Pokoj

9,70

1,00

9,70

Pokoj

14,60

1,00

14,60

Kuchyň

8,79

1,00

8,79

WC

1,91

1,00

1,91

koupelna

6,07

1,00

6,07

chodba

9,11

1,00

9,11

zádveří

2,10

1,00

2,10

schodiště

5,42

1,00

5,42

Podkroví

Podesta

1,83

1,00

1,83

Pokoj

27,60

0,70

19,32

Pokoj

20,03

0,70

14,02

Předsíň

10,38

0,70

 7,27

Koupelna

 4,37

       0,70

         3,06

Půda

 0,00                                 0,00

Celkem

261,04                             214,49 b>   b>

 

S předmětem dražby jsou spojena tato omezení vlastnického práva, která v souladu
s § 167 a § 285 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:

b> Omezení vlastnického práva Typ vztahu  Oprávnění pro                                                   Povinnosti k

·           Zástavní právo exekutorské,                   parcely: 2120/1, 2120/3                 V-4824/2014-803        

Metropolitní univerzita Praha       
        Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 134 Ex-12336/2014-     
        011, ze dne 31.7.2014

·           Zástavní právo smluvní
Živnostenská banka, a.s.(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
                                                                 parcely: 2120/1, 2120/3              V-3530/2007-803
Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 28.8.2007

·           Zahájení exekuce                                                Petr Sedlář                                     Z-4590/2014-803
Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 134 EX-12336/2014-009, ze dne 31.7.2014

·           Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti    Petr Sedlář                                     Z-4591/2014-803                                                    parcely: 2120/1, 2120/3
Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 134 EX-12336/2014-010 ze dne 31.7.2014

·           Zahájení exekuce                                                Petr Sedlář                                     Z-3155/2014-101
Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 144 EX-13225/13-18, ze dne 9.1.2014

·           Rozhodnutí o úpadku                              Petr Sedlář                                     Z-3324/2010-603
Usnesení insolvenčního soudu o úpadku – KSHK 41 INS-1551/2010 ze dne 22.3.2010

·           Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti    Petr Sedlář                                       Z-491/2010-803                                                    parcely: 2120/1, 2120/3
Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-30852/2009-13 ze dne 23.1.2010

·           Nařízení exekuce                                                Petr Sedlář                                     Z-573/2010-603
Usnesení OS v Chrudimi č.j. 5 Nc-62/2009-26 o nařízení exekuce ze dne 14.12.2009

 

Údaje o předmětu dražby, popisu stavu předmětu dražby, právech a závazcích jsou uvedeny podle dostupných informací, které má navrhovatel k dispozici a odpovídá za vady v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

6.        Odhadnutá cena předmětu dražby: Předmět dražby je popsán ve znaleckém posudku

č. 949/38/2015 ze dne 10.7.2015, který vypracoval znalec Ing. Zdeněk Loup, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek  s tím, že cena obvyklá byla znalcem stanovena na částku ve výši 1.943.000,-Kč.

 

7.        Nejnižší podání:
 1.400.000,-Kč

 

8.        Minimální příhoz:
30.000,- Kč

 

9.        Dražební jistota:
250.000,- Kč

       Dražební jistota ve výši 250.000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
    variabilní symbol: 1315
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
    jejího zahájení 
c) ve formě bankovní záruky     
d) poštovní poukázkou

       V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.

10.    Způsob úhrady ceny:   
Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,  
variabilní symbol: 1315, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.

11.    Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:      Do 60 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.

12.    Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí:         V souladu se Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí hradí tuto daň vydražitel.          

13.    Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:   
a) první prohlídka se uskuteční dne 24.8.2015 v 17:00 hod.   
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 25.8.2015 v 10:00 hod.  
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.

14.    Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli: Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.

15.    Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.

V Praze dne 29.7.2015

  ……………………………                                                  ........……………….....……….. Ing. Petr Lonk                                                                                  JUDr. Kamil Podroužek

jednatel společnosti VABERG s.r.o.                                   insolvenční správce
dražebník                                                                              navrhovatel

Zobrazit více