• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemky v Kutné Hoře

Pořadové číslo
59
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Pozemky v Kutné Hoře
Zveřejněno
20. 3. 2018 000 13:30
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis

Pozemky v obci Hutná Hora, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, zapsané na LV č. 178, a to:
p.č. 772/48, o výměře    395 m2,    ostatní plocha,    jiná plocha
p.č. 772/49, o výměře    373 m2,    ostatní plocha,    jiná plocha
p.č. 774/6, o výměře    166 m2,    vodní plocha,    zamokř. plocha.
Pozemky se nacházejí podél Hrnčířské ulice, poblíž Vítězné ulice v Kutné Hoře.

Pozemky zpeněžuje Záveská a spol. v.o.s., se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 26468514, správce konkurzní podstaty úpadce: Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČ: 00104248, zastoupená: JUDr. Hanou Záveskou, pověřeným správcem konkurzní podstaty nabízí k přímému prodeji nejvyšší nabídce výše uvedené pozemky vedené na LV č. 178.

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 26.7.2012 pod čj. 98 K 66 /97–692 vyslovil souhlas s prodejem předmětných pozemků mimo dražbu, nejvyšší nabídce, s úhradou kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy.      

Zájemce může projevit zájem pouze o jeden, dva nebo všechny tři nabízené pozemky, přičemž nabízená cena nesmí být nižší než částka ve výši 450,-Kč/m2.
Poplatek ve výši 1.000,-Kč za návrh na vklad nového vlastníka do katastru nemovitostí hradí kupující. Návrh na vklad vypracuje správce konkurzní podstaty a podá i příslušný návrh na katastrální úřad.
Omezení vlastnického práva, která jsou uvedena na LV č. 178: „Usnesení soudu o prohlášení konkursu 66/1997“ a „Zapsáno do soupisu konkursní podstaty“ zpeněžením pozemků, v souladu se zákonem o konkurzu a vyrovnání, zaniknou.
Zájemce o pozemky může kontaktovat Ing. Petra Lonka, mail: lonk@seznam.cz,tel.: 602 360 442
nebo JUDr. Hanu Záveskou, mail: hana.zaveska@volny.cz,
tel.: 602 456 929.