• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

127-5.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Dolínek

Pozemky p.č. 63, 127/5, 312/8, 313, 327/4.
Jedná se o prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.

Uveřejněno od: 12.6.2018
Více informací
358-35.jpg

Prodej 1/6 pozemků v Rožďalovicích

Jedná se o prodej 1/6 pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 358/35 a 358/7 v k.ú. Rožďalovice.
Prodej nejvyšší nabídce..

Uveřejněno od: 12.6.2018
Více informací
210-2.jpg

Pozemky v obci Chrášťany, k.ú. Chrášťany u Českého Brodu

Pozemky p.č. 74/21, 95/6 a 210/2.
Jedná se o prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.

Uveřejněno od: 20.3.2018
Více informací
772-48.jpg

Pozemky v Kutné Hoře

Pozemky v obci Hutná Hora, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, zapsané na LV č. 178, a to:
p.č. 772/48, o výměře    395 m2,    ostatní plocha,    jiná plocha
p.č. 772/49, o výměře    373 m2,    ostatní plocha,    jiná plocha
p.č. 774/6, o výměře    166 m2,    vodní plocha,    zamokř. plocha.
Pozemky se nacházejí podél Hrnčířské ulice, poblíž Vítězné ulice v Kutné Hoře.

Pozemky zpeněžuje Záveská a spol. v.o.s., se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 26468514, správce konkurzní podstaty úpadce: Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČ: 00104248, zastoupená: JUDr. Hanou Záveskou, pověřeným správcem konkurzní podstaty nabízí k přímému prodeji nejvyšší nabídce výše uvedené pozemky vedené na LV č. 178.

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 26.7.2012 pod čj. 98 K 66 /97–692 vyslovil souhlas s prodejem předmětných pozemků mimo dražbu, nejvyšší nabídce, s úhradou kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy.      

Zájemce může projevit zájem pouze o jeden, dva nebo všechny tři nabízené pozemky, přičemž nabízená cena nesmí být nižší než částka ve výši 450,-Kč/m2.
Poplatek ve výši 1.000,-Kč za návrh na vklad nového vlastníka do katastru nemovitostí hradí kupující. Návrh na vklad vypracuje správce konkurzní podstaty a podá i příslušný návrh na katastrální úřad.
Omezení vlastnického práva, která jsou uvedena na LV č. 178: „Usnesení soudu o prohlášení konkursu 66/1997“ a „Zapsáno do soupisu konkursní podstaty“ zpeněžením pozemků, v souladu se zákonem o konkurzu a vyrovnání, zaniknou.
Zájemce o pozemky může kontaktovat Ing. Petra Lonka, mail: lonk@seznam.cz,tel.: 602 360 442
nebo JUDr. Hanu Záveskou, mail: hana.zaveska@volny.cz,
tel.: 602 456 929.

Uveřejněno od: 20.3.2018
Více informací
p.c._310-1.jpg

Prodej pozemku v k.ú. Třebovle

Jedná se o pozemek p.č. 310/1 v k.ú. Třebovle o výměře 537 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je zapsán do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 4.12.2017
Více informací
130.jpg

Prodej poemků v k.ú. Postřižín

K prodeji je určeno všech 10 pozemků, zapsaných na LV č. 280, obec i k.ú. Postřižín. Zájemce o pozemky může odkoupit jednotlivé pozemky nebo všechny pozemky na LV č. 280 najednou.

Uveřejněno od: 2.8.2017
Více informací
557-3..jpg

Prodej pozemku v obci Žerčice.

Pozemek v obci Žerčice p.č. 557/3 o váměřě 608 m2.

Uveřejněno od: 2.8.2017
Více informací
getfilefromtemp_8.jpg

Prodej pozemků v obci Vrdy

Jedná se o prodej pozemků p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9 vedených na LV č. 10404, obec i kat. území Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 21.6.2017
Více informací
getfilefromtemp_4.jpg

Prodej pozemků v obci Odolena Voda

Jedná se o pozemky p.č. 653, 656/3, 785/2, 840/2 a 898/5 o celkové výměře 1895 m2, vedené na LV č. 1623, obec i kat. území Odolena Voda. Správce konkurzní podstaty Státního statku Čáslav disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku.

Uveřejněno od: 21.6.2017
Více informací
getfilefromtemp_1.jpg

Pozemky v obci Vrdy

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9, 1108/2, 1108/11, 1224/3 1224/4 o celkové výměře 5834 m2, vedené na LV č. 10404, obec a k.ú. Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací