• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

20210103_114450.jpg

VŘ na prodej pozemku p.č. 2394/1 o výměře 14304 m2 v k.ú. Zruč nad Sázavou

Jedná se o pozemek ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, trvalý travní porost. 675 m2 pozemku zasahuje do vodní nádrže.

Uveřejněno od: 26.1.2021
Více informací
794-60.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vinaře

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státnho statku Čáslav p.č. 794/65 a 794/60 vedené na LV č. 10119, kat. území Vinaře. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku.

Uveřejněno od: 12.1.2021
Více informací
127-5.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Dolínek

Pozemky p.č. 63, 127/5, 312/8, 313, 327/4.
Jedná se o prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.

Uveřejněno od: 12.6.2018
Více informací
358-35.jpg

Prodej 1/6 pozemků v Rožďalovicích

Jedná se o prodej 1/6 pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 358/35 a 358/7 v k.ú. Rožďalovice.
Prodej nejvyšší nabídce..

Uveřejněno od: 12.6.2018
Více informací
772-48.jpg

Pozemky v Kutné Hoře

Pozemky v obci Hutná Hora, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, zapsané na LV č. 178, a to:
p.č. 772/48, o výměře    395 m2,    ostatní plocha,    jiná plocha
p.č. 772/49, o výměře    373 m2,    ostatní plocha,    jiná plocha
p.č. 774/6, o výměře    166 m2,    vodní plocha,    zamokř. plocha.
Pozemky se nacházejí podél Hrnčířské ulice, poblíž Vítězné ulice v Kutné Hoře.

Pozemky zpeněžuje Záveská a spol. v.o.s., se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 26468514, správce konkurzní podstaty úpadce: Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČ: 00104248, zastoupená: JUDr. Hanou Záveskou, pověřeným správcem konkurzní podstaty nabízí k přímému prodeji nejvyšší nabídce výše uvedené pozemky vedené na LV č. 178.

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 26.7.2012 pod čj. 98 K 66 /97–692 vyslovil souhlas s prodejem předmětných pozemků mimo dražbu, nejvyšší nabídce, s úhradou kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy.      

Zájemce může projevit zájem pouze o jeden, dva nebo všechny tři nabízené pozemky, přičemž nabízená cena nesmí být nižší než částka ve výši 450,-Kč/m2.
Poplatek ve výši 1.000,-Kč za návrh na vklad nového vlastníka do katastru nemovitostí hradí kupující. Návrh na vklad vypracuje správce konkurzní podstaty a podá i příslušný návrh na katastrální úřad.
Omezení vlastnického práva, která jsou uvedena na LV č. 178: „Usnesení soudu o prohlášení konkursu 66/1997“ a „Zapsáno do soupisu konkursní podstaty“ zpeněžením pozemků, v souladu se zákonem o konkurzu a vyrovnání, zaniknou.
Zájemce o pozemky může kontaktovat Ing. Petra Lonka, mail: lonk@seznam.cz,tel.: 602 360 442
nebo JUDr. Hanu Záveskou, mail: hana.zaveska@volny.cz,
tel.: 602 456 929.

Uveřejněno od: 20.3.2018
Více informací